www.safesex.bg

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
За нас :: Политики :: Политика за привличане и развитие на доброволци и за младежко участие

Политика за привличане и развитие на доброволци и за младежко участие

Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП)

Политика за привличане и развитие на доброволци и за младежко участие

1. Същността на доброволческата стратегия на БАСП е да създаде безопасна среда за доброволците, да ги овласти и да ги мотивира за поемане на отговорности, същевременно изисквайки от тях благоразумие, надеждност, изпълнение на задачите по най-добрия възможен начин, уважаване на конфиденциалността на тези, на които се предоставят услуги, лоялност, приемане на познания и критика, поддържане на добри работни отношения с другите членове на екипа – доброволци и служители, желание за учене и за пълноценно участие в работата, както и да спазват принципите на прозрачността и откритостта.

2. БАСП е неправителствена организация, регистрирана в публична полза, основана от доброволци. Доброволец е член на асоциацията, който допринася със своето време, усилия и експертиза в работата на организацията без заплащане.

3. Доброволчеството се основава на следните принципи:
• достойнство
• уважение
• недискриминиране
• равнопоставеност
• отговорност
4. Практическите основи на доброволческото са: комуникация, стимулиране, привличане, мотивиране и задържане. В работата си БАСП отдава особено внимание на овластяването на младите хора, приемствеността между поколенията и обучението по метода „Връстници обучават връстници”, като така ролята на младите хора в БАСП е уникална и привличането, подкрепата и мотивирането им е неразривна част от работата. Насърчаването и подкрепата играят основна роля в придобиването на опит и изграждането на капацитета на младите доброволци.
5. Съгласно устава си БАСП се ръководи от доброволци чрез управителните й органи – Общо събрание и Управителен съвет. БАСП се ангажира със подкрепата и стимулирането на доброволчеството като основна характеристика на структурата й. За да осигури устойчиво и стабилно лидерство, асоциацията насърчава включването на широк кръг от експерти с разнообразни компетенции на доброволни начала, което включва и мотивирането на младите хора и жените в качеството им на лидери.
6. БАСП е отдадена на поддържането на широк и разнообразен доброволчески ресурс и на оптимизирането на работата на настоящите доброволци, привличането на нови, насърчаването на всички представители на целевите групи на организацията, не само на младите хора - представители на  уязвими групи, хора със затруднен достъп до услуги и маргинализирани общности да стават доброволци на БАСП. Организацията също така привлича доброволци от различни, градски и селски региони на страната.  

Набиране на доброволци

7. Всеки кандидат-доброволец е насърчаван да кандидатства за членство в писмен вид. Управителният съвет одобрява новите доброволци и представя мнение в срок не по-дълъг от един месец след последната среща на УС.

8. Доброволците заплащат годишен членски внос, постановен от УС. Непълнолетните и доброволците в неравностойно положение заплащат 50% от установената годишна сума.
9. Доброволците се набират въз основа на готовността им да допринесат за развитието на дейността на асоциацията и на ценностите, за които тя се застъпва и които защитава. Доброволците са длъжни да участват активно в дейностите въз основа на своя опит, време и отдадеността си на организацинната работа. Доброволческият труд не се заплаща, но разходи, възникнали във връзка с дейностите, които те извършват за реализация на целите и стратегията на БАСП, се възстановяват съгласно политиките на БАСП и МФСП.
10. УС и служителите на БАСП полагат нарочни усилия да разширят доброволческото участие. То винаги се взима под внимание и се включва в планирането при разработването на годишния работен план. Това позволява доброволците да участват по-активно в дейностите и да допринасят за целите на организацията на всички нива. Доброволците имат длъжностна характеристика.

Права и задължения на доброволците:

1. Доброволците трябва да са мотивирани и да им бъдат предоставени адекватни условия за работа. (В подходящо за тях и организацията време и място).
2. Младите доброволци се насърчават да кандидатстват за управляващите органи на асоциацията.
3. Доброволец може да стане член на управляващите органи ако е работил като такъв за организацията не по-малко от 1 година и е над 18-годишна възраст. За млади се считат доброволците под 25-годишна възраст. Млади членове на УС са тези, които при момента на избора им от Общото събрание са били под 25-годишна възраст.
4. Създаването на младежки групи по места са подкрепя от Асоциацията.
5. Насърчава се сътрудничеството с други вече съществуващи младежки организации с цел разширяване на младежкото участие в национален и международен план.
6. Доброволците приемат и подкрепят както стратегическите документи на БАСП – стратегичски план, устав, ценности и политики, така и недискриминиращото отношение към членовете и целевите групи на организацията.
7. Доброволците, работещи за асоциацията, няма да получават възнаграждение освен за покриване на директно възникнали разходи
8. Работата на доброволците е забелязвана и оценена. Доброволците имат право да избират в какъв тип дейности да се включат. Те не са в организацията с цел изпълняване на нежелани от никой друг задължения.
9. БАСП включва младите (и всички) доброволци във всички аспекти на работата си, не само при изпълнението на дейности и не само за демонстриране на младежко присъствие. Младите (и останалите) доброволци не са за показни цели, те са част от управлението (вкл. финансово), стратегическото и проектно планиране, изпълнението, мониторинга и оценката на програми.
10. БАСП се стреми да предоставя възможности за обучение, повишаване на квалификацията, изграждане на  капацитет и развитие на доброволците като част от устойчивостта на съществуващия доброволчески ресурс. .
 
Длъжностна характеристика на доброволците

1. Доброволецът приема и ясно разбира ролята, правата и отговорностите си въз основа на политиките и стратегическите документи на БАСП.
2. Доброволецът знае към кой определен служител, член на екипа може да се обърне за информация и подкрепа и му се обръща внимание при първа възможност.
3. Доброволецът има определено работно място когато дейността му изисква такова.
4. Работата на доброволеца има времева рамка, която може да бъде променена съгласно възможностите му и нуждите на БАСП.
5. Доброволецът има ясни задачи и е наясно с механизмите за мониторинг и оценка за оценяване на работата му.
6. Доброволците се насърчават да работят в екип и са подкрепяни да установяват сътрудничество с други доброволци и изобщо да имат гладка, подкрепяща  комуникация със служителите и останалите доброволци. 
7. Доброволците предоставят подкрепа при обществени дейности и работа на терен, особено в техните общности и целеви групи.
8. Младите доброволци подкрепят и насърчават връстниците си и експертите за извършване на съвместни дейности с други специалисти, предоставящи услуги.
9. Напредъкът и постиженията на доброволците сe оценяват и отбелязват с благодарност и са отразявани през разнообразни канали за комуникация.

Други правила и разпоредби

1. Асоциацията насърчава включването на доброволците й в регионални събитя и структури на младежки мрежи, МФСП, и всички други мрежи, в които членува БАСП, чрез:
• Предоставяне на информация за мрежите
• Информиране за предстоящи национални и международни събития
• Логистична подкрепа
2.  Основна стратегия за привличане на доброволци, и особено млади, е:
• дава им се правото да бъдат равнопоставени членове на екипа
• да бъдат постоянно информирани
• да получават подходящи и добре дефинирани и обяснени задачи
• да получават ориентация и обучение за работата, която ще вършат
• да получават наставления и насоки
• да бъдат уважавани и да получават признание
• да имат ясни правила за възстановяване на преки разходи
3.  Членове на УС и доброволци не могат да кандидатстват за каквато и да било платена длъжност в асоциацията, освен ако не са подали оставка най-малко 12 месеца по-рано.
4.  Доброволците спазват политиката за конфликт на интереси наравно със служителите и членовете на УС на БАСП.

Одобрено от Управителния съвет и Общото събрание, юли 2018
 

 

Банер
Банер

Последни новини

Проучване на БАСП за позитивни мерки за раждаемост

София, 05 декември 2022 г.

Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) представи резултатите от национално представително проучване, извършено от KANTAR. Проучването е проведено през август 2022 г., сред извадка от 836 души от пълнолетното население и анализира мерките, които биха повлияли позитивно на раждаемостта.

Можете да видите проучването тук

 

 

 

 
Финална конференция по проект АРИЕ: ХЖХИВ и фитнес

София, 11 ноември 2022 г.

На 11 ноември 2022 г. в София се проведе финалната конференция по проект ARIE, подкрепен от програма Еразъм+ Спорт, който се ръководи от дългогодишния италиански партньор на БАСП ANLAIDS Lombardia. Останалите организации са от България, Гърция, Литва, Румъния и Словения. Дейностите са насочени към хората живеещи с ХИВ (ХЖХИВ), и цели разработването и въвеждането на фитнес програма и активен двигателен режим за тях. В България проектът беше координиран от Боян Младенов от екипа на БАСП. Сред участниците на конференцията имаше здравни специалисти, преподаватели от медицински университети, НПО партньори, представители на целевата група. От Българска страна най-силно впечатление направи презентацията на проф. Радка Аргирова “ХИВ, Ковид, маймунска шарка - какво още трябва да знаем”.
Проектът има за цел да насърчава физическата активност под формата на персонализирани насоки сред хора на възраст между 18 и 50 години, които живеят с ХИВ инфекция и които са на лечение, предлагайки иновативен фитнес протокол с цел да ги включи в умерена физическа активност.
Това е първият проект в Европа, специално насочен към хора живеещи с ХИВ и фитнес за насърчаване на здравословен начин на живот и добавяне на фитнес протоколи към ХИВ терапията.

 
Представяне на резултатите от регионално изследване и препоръки за СРЗ услуги в Европейския Парламент - проект „Младите говорят, младите избират“

Брюксел, 26 октомври 2022 г.

През последните месеци на 2022г. партньорите по проект „Младите говорят, младите избират“, заедно с работна група експерти и млади хора, изработиха препоръки за промени в здравните и социални системи и подобряването на СРЗ услугите за младите хора след пандемията от Ковид 19.
Препоръките са насочени към международни и национални институции и бяха представени в Европейския парламент на 26 октомври 2022г. от младежи застъпници и експерти, с подкрепата на евродепутата Фред Матич. Трима представители на БАСП – Виктория Николова, Венелин Стойчев и Павлина Филипова участваха в срещата.

Банер

За нас :: Политики :: Политика за привличане и развитие на доброволци и за младежко участие