www.safesex.bg

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Общи :: Становище

Становище

There are no translations available.

Становище

на Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП), провокирано от опита за изместване на фокуса при публичното обсъждане на Проекта на Закона за детето

от конструктивни предложения към насаждане на ярка нетолерантност, страх и омраза, както към социални групи, така и към държавните институции, инспирирани от  „Свобода за всеки”, представлявана от адвокат д-р Виктор Костов

Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) е неправителствена организация, основана през 1992 г, регистрирана в публичния регистър като сдружение в обществена полза. Целите на БАСП са фокусирани върху промотирането и предлагането на услуги в областта на репродуктивното здраве, подобряването на достъпа до здравни грижи на групи в неравностойно положение, предоставянето на информация за различни аспекти на здравното образование и сексуалното здраве, социалната равнопоставеност на половете и превенцията на трафика на хора с цел сексуална експлоатация.

Настоящото становище е провокирано от последователните опити за подвеждане на общественото мнение чрез груби манипулативни техники, включващи насаждането на страх чрез препратки към негативен социален и личен опит, негативни квалификации и обобщения както срещу социални групи, така и срещу държавата и нейните органи.

Убедени сме, че проектът на Закон за детето в основата си отговаря на съвременните нужди на обществото. Като всеки проект и в този има нужда от усъвършенстване и прецизиране на определени текстове. Именно за това той беше представен и предложен за широко и свободно публично обсъждане. Дългогодишното ни присъствие и активно участие в обществения живот на страната ни дава основание да вярваме, че активното и конструктивно включване в публични обсъждания между представители на държавата, неправителствения сектор и граждани е единственият ефективен и демократичен инструмент за постигането на социално полезни цели.
 
Присъединяваме се към всеки конструктивен аргумент, имащ за цел да внесе яснота, изчистване, подобряване или корекция в предложените текстове. Това важи особено в конкретния случай, където се касае не само за защитата правата на децата, но и за внасянето на коренно различен законотворчески дух, представящ детето като субект, а не като юридически и социален обект.

Конкретният повод за реакция са възраженията по отношение на предвидената възможност в проектозакона за предоставяне на информация ,свързана със здравето и в частност със сексуалното и репродуктивно здраве. Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве не е участвала по никакъв начин в изготвянето или обсъждането на този нормативен документ – едно необходимо уточнение, за да се избегне подозрение в обвързаност и преследване на собствени интереси. Независимо от това, реагираме, защото темата за сексуалното и репродуктивно здраве е застъпена, а ние считаме, че това отразява нуждата от ясни и систематични действия спрямо реални и наболели проблеми в българското общество.

В „анализа” информацията, свързана със сексуално и репродуктивно здраве ,е представена като „морално и психически вредни практики”, а организациите, работещи по тези проблеми, като представляващи „радикални феминистки” или „хомосексуални организации, чиято цел е пропаганда в училищата на нов тип морал”.  Без да навлизаме в дискусия относно релативизма на моралните оценки, трябва да бъде ясно, че феномени като изоставянето на деца в институции или ранните аборти и ражданията при подрастващите са именно следствие на ниската здравна и сексуална култура на младите хора и са проблем особено за децата от социално уязвимите общности. На ниската здрвавна и сексуална култура се дължи и появата на вторичен стерилитет, причинен от прекарани полово предавани инфекции или абортни усложнения.

Ние считаме, че именно такива явления не само предполагат, но и изискват системна държавна намеса. Намаляването на правомощията на държавните институции в такива случаи – както проповядва г-н Костов – не биха довели до нищо друго, освен до неграмотност и аморалност. Точно това е обичайната среда за избуяване на религиозен екстремизъм.

Само тези факти налагат включването на темите от областта на сексуалното и репродуктивно здраве в задължителната програма на българските училища – логичните въпроси за дискусия са кога и под каква форма да бъде предоставена адекватна за възрастта информация. Точно такива системни мерки могат да гарантират отговорно поведение от страна на младите хора в полза за цялото ни общество в здравен, демографски и икономически план.

Очевидно схващането на г-н Костов и сие е различно и това поставя въпросът какви са реалните цели на неговата критика. Обръщаме внимание на чл. 20 „Свобода на съвестта и религията” в проектозакона и коментара на адвокат д-р Виктор Костов: „В условията на задължително държавно училище, което е основано на безбожието и хуманистическия атеизъм, тази разпоредба означава, че ако детето на вярващи родители посещава държавното училище и там то формира еволюционни възгледи за произхода на света и човека, защото други не се преподават, родителите трябва да подкрепят възгледите, формирани у детето!?”

Не можем да отминем и други коментари от направения анализ, които предлагаме за размисъл:
 Физическото дисциплиниране е християнски и религиозен модел, установен в Библията. То е предназначено за изграждането на характер у детето и е позитивна възпитателна мярка”.
•  „Държавата се грижи за раздаването на противозачатъчни средства и насърчава абортите сред „децата”. Това може да става без информация и съгласието на родителите”.
• „Кои са организациите с нестопанска цел, работещи в областта на сексуалното и репродуктивни здраве и семейното планиране? Това са:
1. групи на радикални феминисти, които настояват абортът да бъде право на всяка жена, без право на нероденото дете да бъде защитено от отнемане на живота му.
2. хомосексуални организации, чиято цел е пропаганда в училищата на новия вид морал, в който „сексуалната ориентация” и хомосексуализмът се представят на невинни деца като нещо нормално и добро.
Пълният текст на анализа може да разгледате тук
http://svobodazavseki.com/.

Използваме случая да напомним, че според чл. 39 на основния закон на Република България „Всеки има право да изразява мнение и да го разпространява чрез слово - писмено или устно, чрез звук, изображение или по друг начин. Това право не може да се използва за накърняване на правата и доброто име на другиго и за призоваване към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпления, към разпалване на вражда или към насилие над личността”. Именно разпалването на вражда между институциите и обществеността, където няма човек, който да не е чувствителен по темата, чрез умело използвани манипулативни методи е в основата на ударните атаки срещу проекта на Закона за детето.

И както е казано не в Библията, а в Конституцията на Република България – „Гражданите са длъжни да спазват и изпълняват Конституцията и законите. Те са длъжни да зачитат правата и законните интереси на другите. Религиозните и другите убеждения не са основание за отказ да се изпълняват задълженията, установени в Конституцията и законите.

Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве е имала възможността да работи с различни организации, включително и религиозни. Независимо от различията, ние винаги сме успявали да работим заедно в полза на социално слабите и нуждаещи се български граждани без разлика от пол, етнос, вероизповедание и сексуална ориентация. В този случай обаче, БАСП отказва да неглижира подмяната на реалния дневен ред на обществото с каквито и да било тесни интереси на крайно радикални религиозни организации и техни представители.

 

Banner
Banner

Latest news

Start of the second edition of the Sofia Health Education Academy

Sofia, December 16, 2019

After a successful and intense first year during which the first batch of alumni peer educators of the Sofia Health Education Academy got skills and knowledge which they are already sharing with their peers, we started the second academic year. In this process the BFPA team works with valuable partners – the PIST Directorate of Sofia Municipality, the National Centre for Public Health and Analyses with MoH (NCPHA) and the Bulgarian Red Cross Youth (BRCY)
During the academic 2018-2019 teams of young people from 1st High school, 144th, 119th schools, 1st ELS and the Professional School of Textile and Fashion Design, supported by their school psychologists underwent an intensive training program and at the end of the education received certificates and demonstrated their abilities in front of schoolmates, parents and teachers.

 
Zero Tolerance towards Sexual Exploitation of Children

Sofia, November 13, 2019

Another meeting of the Learning Action Partnership (LAP) took place on November 13, 2019 in Sofia. This is, at the same time, the first LAP meting under the project “The Ability to Change”, that builds upon a previous project “The art to inform”. The members of the group discussed opportunities to unite efforts of different organizations and institutions for advocating in area of working on prevention and on cases, connected with sexual exploitation of children. One of the main goals of LAP during the next years is to have significant contribution towards zero tolerance in the society concerning sexual exploitation of children. Numerous initiatives are to come, such as capacity building trainings as well as development and implementation of pilot small projects and field initiatives.
The work of the Partnership is supported by the OAK Foundation.

 
First coordination meeting for the “I want to know” project

 

 

 

Sofia, November 8-9, 2019

On November 8 in Sofia coordinators and service providers  from  BFPA branches in the country  gathered for an initial training about the activities of the two-year “I want to Know” project, financed by Viiv Heakthcare. The discussions included the project activities, the time schedule, target groups and access to them, specificities of working with marginalized groups, identifying the locations for each voluntary counseling and testing (VCT) action. Each coordinator made a prediction of the project activities they could do until the end of 2019 and all received the necessary informational printed materials. Individual risk assessment of the vulnerable communities and optimizing the work of BFPA  in-country were the main discussion topic during the second day of the meeting.

Banner

Общи :: Становище