www.safesex.bg

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
За нас :: Политики :: Политика за недискриминиране и равни възможности

Политика за недискриминиране и равни възможности

Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП)

Политика за недискриминиране и равни възможности

Недискриминиране

1. За цялата си 25-годишна история БАСП, като член на важни национални и международни мрежи като Международната федерация по семейно планиране (МФСП), Национална мрежа за децата (НМД) и Българската платформа за международно развитие (БПМР), подкрепя общочовешки ценности, вярва в социалната справедливост и разбира, че рамката на недискриминацията е в основата на защитата и подкрепата на основните човешки права..
2. Рамката на недискриминация не допуска разграничения, изключване или ограничения, основани на: възраст, пол, сексуална ориентация, брачно състояние, раса, цвят, етнос, език, религия, политически или други пристрастия, националност, географска принадлежност, социална прослойка, физически или умствени увреждания, здравен статус, вкл. ХИВ статус, както и обществено, политическо или социално положение; с цел да се принизи или обезсили признанието или упражняването на равни начала на всички човешки права и основни свободи в политическо, икономическо, социално, културно, гражданско и всяко друго отношение.

3. Асоциацията приема изцяло основните принципи на сексуалните права като част от основните човешки права и счита за проява на дискриминация и неравенство възпрепятстването на равния достъп до културни, икономически, политически и социални права, като услуги в областта на сексуалното и репродуктивно здраве и достъпно здравно и сексуално образование.
4. Асоциацията отрича всякакви форми на сексуално насилие, тормоз или експлоатация, които нарушават правото на личността да упражнява правата си наравно с другите.
5. Равнопоставеността предполага всеки индивид да има и да се възползва от основни права и свободи наравно с другите. Това може да налага отделянето на особено внимание на групи в неравностойно положение, както и на маргинализирани общности и на такива със затруднен достъп до здравни, образователни и социални услуги и грижи.
6. БАСП работи за по-добър и равен достъп до сексуално и репродуктивно здраве и права за всички
7. БАСП вярва в социалната справедливост и се противопоставя на всякакви форми на дискриминация, особено на базираната на пол, възраст, социално положение, увреждане, ХИВ-статус, сексуална ориентация, религия, раса и етнос.
8. БАСП подкрепя младите хора - както момичетата, така и момчетата - да разгърнат своя потенциал и да станат активни членове на своите общности. Организацията осъзнава необходимостта от по-добро разбиране на техните нужди и по-добро отговаряне на техните потребности чрез насочване на ресурси и програмни дейности с цел подобряване на позициите им в обществото.
9. Недискриминацията е важен принцип, формиращ основата на стратегиите на БАСП. Като основа на практиките си БАСП приема за фундаментална Конвенцията на ООН за човешките права и Декларацията на МФСП за работа с цел елиминиране на дискриминацията на базата на пола на всички нива в обществото.
10. БАСП работи за среда свободна от дискриминация и тормоз, в която всички са третирани с уважение и достойнство и могат да допринасят за общественото развитие, и имат равни възможности.

Равни възможности

1. Цел: подкрепа за постигане на равни възможности за жените и мъжете и осигуряване на равен достъп до услуги и права в областта на сексуалното и репродуктивно здраве 
2. Равнопоставено участие на жените и мъжете в работния процес на асоциацията, включително в управителните органи и на ръководни позиции в екипа.
3. Равните възможности на мъжете и жените са все още ненапълно постигната цел в обществото. Поради това постигането на равни възможности заема място в политиките, програмите и проектите на БАСП. Насочването на вниманието към равнопоставеността между половете като основна цел изисква мнението, интересите и нуждите на жените да оформят работата на асоциацията също толкова, колкото и на мъжете и че организацията подкрепя напредъка към по-равнопоставени отношения между мъжете и жените като същевременно отделя и специално внимание на младите хора.
4. Постигането на равенство между половете не означава, че жените трябва да станат като мъжете и обратното. Равнопоставеност означава, че правата и възможностите са равни и еднакви за всички.
5. Подкрепа за жени и момичета и уязвими групи за осъществяване на цялостните им човешки права чрез:
• Предоставяне на обучение и информация, за да е сигурно, че всеки е наясно с правата и задълженията си
• Идентифициране на маргинализираните групи от населението и насърчаването на достъпа им до услуги
• Редовен мониторинг на организационните системи за бариери и пречки
• Насърчаване на недискриминацията по време на работа на всички нива на организацията (включително: изпълнение на проекти и дейностите по тях, насърчаване на услуги и т.н.)
• Насърчаване на съответните стандарти на поведение по всяко време
• Овластяване на уязвими групи и подобряване на техния капацитет и възможности
6. Постигането на равноправие и равни възможности изисква признаване на факта, че всяка политика, програма и проект засяга и жените и мъжете. Подкрепа на мъжкото здраве и привличането и мотивирането на участие на мъже и момчета в програмите на организацията е също толкова съществено, колкото и привличането на момичетата и жените
7. БАСП вярва, че всяка личност трябва да може да упражнява правото си на равнопоставеност и да допринася за отстраняването на всякакъв вид дискриминация на база на социалните роли и властово отношение спрямо жени и момичета. Не трябва да се прави разлика при предоставяне на възможности за труд, образование, достъп до здравни грижи и социални блага. Никой не трябва да бъде жертва на насилие, злоупотреба или експлоатация, съгласно концепцията за недискриминация.

Одобрено от Управителния съвет и Общото събрание, юли 2018

 

 

Банер
Банер

Последни новини

Социални и здравни послания в ромските махали чрез театър

София, 31 юли 2019 г. 

В последния ден на юли квартал „Факултета” бе посетен от Уилям Шекспир и Мигел де Сервантес. Стартирахме с високи топки -  „Ромео и Жулиета” и „Дон Кихот”. Ромската актриса Наталия Цекова постави забавно и поучително представление с участието на талантливи деца и младежи от квартала, в което изкуството се преплете със социални и здравни послания. Ромео и Жулиета показаха ползата от семейното планиране, контрацепцията и здравното образование и говориха в мерена реч за вредата от отпадането от училище, ранните бракове и раждания на деца от деца. Участниците изпълниха и кратки скечове със същите послания, развенчавайки митове и издигнаха силата на личния пример. Дон Кихот разясни някои от общностите специфики, и стимулира кратка сценична дискусия кой от кого трябва да взима пример по отношение на здравето и здравната превенция. Между скечовете и сцените от пиеси участниците споделяха свои лични истории, свързани със здравето и семейното планиране. В края на самата пиеса те издигнаха няколко плаката с послания по същата тема, като обобщение на представеното: „Аз имам мечти и цели”, „Аз не съм инкубатор за бебета”, „Питай – има кой да ти каже”. Публиката оцени високо посланията и хумористичния елемент в скечовете и сцените от пиеси.

 
Успешно изкласиха възпитаниците на първата Академия по здравно образование

София, 17 юни 2019 г

Понеделник, 17 юни. Първият ни випуск на Столична академия по здравно образование показа пред съученици, учители, директори, педагогически съветници, родители и подкрепящи институции какво може. Тържественото събитие се състоя в актовата зала на 1 СУ. Младите хора от 1 СУ, 1 АЕГ, ПГТМД, 144 СУ и 119 СУ, се разделиха в три отбора както ги определи жребият и представиха темите "Пубертет и съзряване", "Превенция на нежелана бременност и половопреносими инфекции" и "Превенция на зависимости". Много сме щастливи, че и нашето видео за пубертета бше част от „веселбата”. Иначе презентациите предизвикваха активната намеса на публиката. Кулминацията беше изненада за всички - бяхме посетени от "Господари на ефира", които подсилиха ефекта на предизвикателството.

 
БАСП събра екипите от София, Ямбол и Монтана на работна среща

Вършец, 10-12 май 2019

От 10 до 12 май във Вършец БАСП проведе работна среща по проекта „Моето тяло, моите права”, финансиран като част от глобалната програма „МСД за майките”. Водещи на срещата бяха Радосвета Стаменкова, Венци Кирков и Боян Младенов от офиса на БАСП, а участниците бяха координаторите на дейностите, здравните медиатори и социални работници от проектните локации: Ямбол –с. Кукорево, с. Хаджидмитрово, с, Веселиново и с. Завой, Монтана  - кв. Огоста и кв. Кошарник, и София – кв. Факултета и кв. Филиповци. В рамките на работната среща бяха обсъдени теоретични и реални казуси от работата с представители на маргинализирани групи на терен по теми като хигиена, здравни послания и кампании, превенция на ППИ, семейно планиране и контрацепция. Работещите на проектните локации в Ямбол и Монтана споделиха опита си от този и предишни проекти за работата на терен с представители на маргинализирани групи, какви са предизвикателствата и успешните подходи за постигане на най-добри резултати. Петър Цветанов, координатор на проекта в Монтана, направи запомняща се обучителна сесия по темата „Групи за самопомощ”, а колегите му от Монтана и Ямбол „изиграха” интересни практически казуси. Колегите им от София поставиха за обсъждане теоретични постановки, които биха могли да възникнат в течение на работата.

Банер

За нас :: Политики :: Политика за недискриминиране и равни възможности