www.safesex.bg

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
За нас :: Политики :: Политика за недискриминиране и равни възможности

Политика за недискриминиране и равни възможности

Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП)

Политика за недискриминиране и равни възможности

Недискриминиране

1. За цялата си 25-годишна история БАСП, като член на важни национални и международни мрежи като Международната федерация по семейно планиране (МФСП), Национална мрежа за децата (НМД) и Българската платформа за международно развитие (БПМР), подкрепя общочовешки ценности, вярва в социалната справедливост и разбира, че рамката на недискриминацията е в основата на защитата и подкрепата на основните човешки права..
2. Рамката на недискриминация не допуска разграничения, изключване или ограничения, основани на: възраст, пол, сексуална ориентация, брачно състояние, раса, цвят, етнос, език, религия, политически или други пристрастия, националност, географска принадлежност, социална прослойка, физически или умствени увреждания, здравен статус, вкл. ХИВ статус, както и обществено, политическо или социално положение; с цел да се принизи или обезсили признанието или упражняването на равни начала на всички човешки права и основни свободи в политическо, икономическо, социално, културно, гражданско и всяко друго отношение.

3. Асоциацията приема изцяло основните принципи на сексуалните права като част от основните човешки права и счита за проява на дискриминация и неравенство възпрепятстването на равния достъп до културни, икономически, политически и социални права, като услуги в областта на сексуалното и репродуктивно здраве и достъпно здравно и сексуално образование.
4. Асоциацията отрича всякакви форми на сексуално насилие, тормоз или експлоатация, които нарушават правото на личността да упражнява правата си наравно с другите.
5. Равнопоставеността предполага всеки индивид да има и да се възползва от основни права и свободи наравно с другите. Това може да налага отделянето на особено внимание на групи в неравностойно положение, както и на маргинализирани общности и на такива със затруднен достъп до здравни, образователни и социални услуги и грижи.
6. БАСП работи за по-добър и равен достъп до сексуално и репродуктивно здраве и права за всички
7. БАСП вярва в социалната справедливост и се противопоставя на всякакви форми на дискриминация, особено на базираната на пол, възраст, социално положение, увреждане, ХИВ-статус, сексуална ориентация, религия, раса и етнос.
8. БАСП подкрепя младите хора - както момичетата, така и момчетата - да разгърнат своя потенциал и да станат активни членове на своите общности. Организацията осъзнава необходимостта от по-добро разбиране на техните нужди и по-добро отговаряне на техните потребности чрез насочване на ресурси и програмни дейности с цел подобряване на позициите им в обществото.
9. Недискриминацията е важен принцип, формиращ основата на стратегиите на БАСП. Като основа на практиките си БАСП приема за фундаментална Конвенцията на ООН за човешките права и Декларацията на МФСП за работа с цел елиминиране на дискриминацията на базата на пола на всички нива в обществото.
10. БАСП работи за среда свободна от дискриминация и тормоз, в която всички са третирани с уважение и достойнство и могат да допринасят за общественото развитие, и имат равни възможности.

Равни възможности

1. Цел: подкрепа за постигане на равни възможности за жените и мъжете и осигуряване на равен достъп до услуги и права в областта на сексуалното и репродуктивно здраве 
2. Равнопоставено участие на жените и мъжете в работния процес на асоциацията, включително в управителните органи и на ръководни позиции в екипа.
3. Равните възможности на мъжете и жените са все още ненапълно постигната цел в обществото. Поради това постигането на равни възможности заема място в политиките, програмите и проектите на БАСП. Насочването на вниманието към равнопоставеността между половете като основна цел изисква мнението, интересите и нуждите на жените да оформят работата на асоциацията също толкова, колкото и на мъжете и че организацията подкрепя напредъка към по-равнопоставени отношения между мъжете и жените като същевременно отделя и специално внимание на младите хора.
4. Постигането на равенство между половете не означава, че жените трябва да станат като мъжете и обратното. Равнопоставеност означава, че правата и възможностите са равни и еднакви за всички.
5. Подкрепа за жени и момичета и уязвими групи за осъществяване на цялостните им човешки права чрез:
• Предоставяне на обучение и информация, за да е сигурно, че всеки е наясно с правата и задълженията си
• Идентифициране на маргинализираните групи от населението и насърчаването на достъпа им до услуги
• Редовен мониторинг на организационните системи за бариери и пречки
• Насърчаване на недискриминацията по време на работа на всички нива на организацията (включително: изпълнение на проекти и дейностите по тях, насърчаване на услуги и т.н.)
• Насърчаване на съответните стандарти на поведение по всяко време
• Овластяване на уязвими групи и подобряване на техния капацитет и възможности
6. Постигането на равноправие и равни възможности изисква признаване на факта, че всяка политика, програма и проект засяга и жените и мъжете. Подкрепа на мъжкото здраве и привличането и мотивирането на участие на мъже и момчета в програмите на организацията е също толкова съществено, колкото и привличането на момичетата и жените
7. БАСП вярва, че всяка личност трябва да може да упражнява правото си на равнопоставеност и да допринася за отстраняването на всякакъв вид дискриминация на база на социалните роли и властово отношение спрямо жени и момичета. Не трябва да се прави разлика при предоставяне на възможности за труд, образование, достъп до здравни грижи и социални блага. Никой не трябва да бъде жертва на насилие, злоупотреба или експлоатация, съгласно концепцията за недискриминация.

Одобрено от Управителния съвет и Общото събрание, юли 2018

 

 

Банер
Банер

Последни новини

Проучване на БАСП за позитивни мерки за раждаемост

София, 05 декември 2022 г.

Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) представи резултатите от национално представително проучване, извършено от KANTAR. Проучването е проведено през август 2022 г., сред извадка от 836 души от пълнолетното население и анализира мерките, които биха повлияли позитивно на раждаемостта.

Можете да видите проучването тук

 

 

 

 
Финална конференция по проект АРИЕ: ХЖХИВ и фитнес

София, 11 ноември 2022 г.

На 11 ноември 2022 г. в София се проведе финалната конференция по проект ARIE, подкрепен от програма Еразъм+ Спорт, който се ръководи от дългогодишния италиански партньор на БАСП ANLAIDS Lombardia. Останалите организации са от България, Гърция, Литва, Румъния и Словения. Дейностите са насочени към хората живеещи с ХИВ (ХЖХИВ), и цели разработването и въвеждането на фитнес програма и активен двигателен режим за тях. В България проектът беше координиран от Боян Младенов от екипа на БАСП. Сред участниците на конференцията имаше здравни специалисти, преподаватели от медицински университети, НПО партньори, представители на целевата група. От Българска страна най-силно впечатление направи презентацията на проф. Радка Аргирова “ХИВ, Ковид, маймунска шарка - какво още трябва да знаем”.
Проектът има за цел да насърчава физическата активност под формата на персонализирани насоки сред хора на възраст между 18 и 50 години, които живеят с ХИВ инфекция и които са на лечение, предлагайки иновативен фитнес протокол с цел да ги включи в умерена физическа активност.
Това е първият проект в Европа, специално насочен към хора живеещи с ХИВ и фитнес за насърчаване на здравословен начин на живот и добавяне на фитнес протоколи към ХИВ терапията.

 
Представяне на резултатите от регионално изследване и препоръки за СРЗ услуги в Европейския Парламент - проект „Младите говорят, младите избират“

Брюксел, 26 октомври 2022 г.

През последните месеци на 2022г. партньорите по проект „Младите говорят, младите избират“, заедно с работна група експерти и млади хора, изработиха препоръки за промени в здравните и социални системи и подобряването на СРЗ услугите за младите хора след пандемията от Ковид 19.
Препоръките са насочени към международни и национални институции и бяха представени в Европейския парламент на 26 октомври 2022г. от младежи застъпници и експерти, с подкрепата на евродепутата Фред Матич. Трима представители на БАСП – Виктория Николова, Венелин Стойчев и Павлина Филипова участваха в срещата.

Банер

За нас :: Политики :: Политика за недискриминиране и равни възможности