www.safesex.bg

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Банер
За нас :: Политики :: Политика за недискриминиране и равни възможности

Политика за недискриминиране и равни възможности

Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП)

Политика за недискриминиране и равни възможности

Недискриминиране

1. За цялата си 25-годишна история БАСП, като член на важни национални и международни мрежи като Международната федерация по семейно планиране (МФСП), Национална мрежа за децата (НМД) и Българската платформа за международно развитие (БПМР), подкрепя общочовешки ценности, вярва в социалната справедливост и разбира, че рамката на недискриминацията е в основата на защитата и подкрепата на основните човешки права..
2. Рамката на недискриминация не допуска разграничения, изключване или ограничения, основани на: възраст, пол, сексуална ориентация, брачно състояние, раса, цвят, етнос, език, религия, политически или други пристрастия, националност, географска принадлежност, социална прослойка, физически или умствени увреждания, здравен статус, вкл. ХИВ статус, както и обществено, политическо или социално положение; с цел да се принизи или обезсили признанието или упражняването на равни начала на всички човешки права и основни свободи в политическо, икономическо, социално, културно, гражданско и всяко друго отношение.

3. Асоциацията приема изцяло основните принципи на сексуалните права като част от основните човешки права и счита за проява на дискриминация и неравенство възпрепятстването на равния достъп до културни, икономически, политически и социални права, като услуги в областта на сексуалното и репродуктивно здраве и достъпно здравно и сексуално образование.
4. Асоциацията отрича всякакви форми на сексуално насилие, тормоз или експлоатация, които нарушават правото на личността да упражнява правата си наравно с другите.
5. Равнопоставеността предполага всеки индивид да има и да се възползва от основни права и свободи наравно с другите. Това може да налага отделянето на особено внимание на групи в неравностойно положение, както и на маргинализирани общности и на такива със затруднен достъп до здравни, образователни и социални услуги и грижи.
6. БАСП работи за по-добър и равен достъп до сексуално и репродуктивно здраве и права за всички
7. БАСП вярва в социалната справедливост и се противопоставя на всякакви форми на дискриминация, особено на базираната на пол, възраст, социално положение, увреждане, ХИВ-статус, сексуална ориентация, религия, раса и етнос.
8. БАСП подкрепя младите хора - както момичетата, така и момчетата - да разгърнат своя потенциал и да станат активни членове на своите общности. Организацията осъзнава необходимостта от по-добро разбиране на техните нужди и по-добро отговаряне на техните потребности чрез насочване на ресурси и програмни дейности с цел подобряване на позициите им в обществото.
9. Недискриминацията е важен принцип, формиращ основата на стратегиите на БАСП. Като основа на практиките си БАСП приема за фундаментална Конвенцията на ООН за човешките права и Декларацията на МФСП за работа с цел елиминиране на дискриминацията на базата на пола на всички нива в обществото.
10. БАСП работи за среда свободна от дискриминация и тормоз, в която всички са третирани с уважение и достойнство и могат да допринасят за общественото развитие, и имат равни възможности.

Равни възможности

1. Цел: подкрепа за постигане на равни възможности за жените и мъжете и осигуряване на равен достъп до услуги и права в областта на сексуалното и репродуктивно здраве 
2. Равнопоставено участие на жените и мъжете в работния процес на асоциацията, включително в управителните органи и на ръководни позиции в екипа.
3. Равните възможности на мъжете и жените са все още ненапълно постигната цел в обществото. Поради това постигането на равни възможности заема място в политиките, програмите и проектите на БАСП. Насочването на вниманието към равнопоставеността между половете като основна цел изисква мнението, интересите и нуждите на жените да оформят работата на асоциацията също толкова, колкото и на мъжете и че организацията подкрепя напредъка към по-равнопоставени отношения между мъжете и жените като същевременно отделя и специално внимание на младите хора.
4. Постигането на равенство между половете не означава, че жените трябва да станат като мъжете и обратното. Равнопоставеност означава, че правата и възможностите са равни и еднакви за всички.
5. Подкрепа за жени и момичета и уязвими групи за осъществяване на цялостните им човешки права чрез:
• Предоставяне на обучение и информация, за да е сигурно, че всеки е наясно с правата и задълженията си
• Идентифициране на маргинализираните групи от населението и насърчаването на достъпа им до услуги
• Редовен мониторинг на организационните системи за бариери и пречки
• Насърчаване на недискриминацията по време на работа на всички нива на организацията (включително: изпълнение на проекти и дейностите по тях, насърчаване на услуги и т.н.)
• Насърчаване на съответните стандарти на поведение по всяко време
• Овластяване на уязвими групи и подобряване на техния капацитет и възможности
6. Постигането на равноправие и равни възможности изисква признаване на факта, че всяка политика, програма и проект засяга и жените и мъжете. Подкрепа на мъжкото здраве и привличането и мотивирането на участие на мъже и момчета в програмите на организацията е също толкова съществено, колкото и привличането на момичетата и жените
7. БАСП вярва, че всяка личност трябва да може да упражнява правото си на равнопоставеност и да допринася за отстраняването на всякакъв вид дискриминация на база на социалните роли и властово отношение спрямо жени и момичета. Не трябва да се прави разлика при предоставяне на възможности за труд, образование, достъп до здравни грижи и социални блага. Никой не трябва да бъде жертва на насилие, злоупотреба или експлоатация, съгласно концепцията за недискриминация.

Одобрено от Управителния съвет и Общото събрание, юли 2018

 

 

Банер
Банер

Последни новини

Нулева толерантност към сексуалната експлоатация на деца

София, 13 ноември 2019

Поредната среща на Партньорството за учене и действие (ПУД) се проведе на 13 ноември 2019 г. в София. Това е и първата среща в рамките на проекта „Умението да променяш”, който надгражда работата, започната в рамките на инициативата „Изкуството да информираш”. Членовете на групата обсъдиха възможности за обединяване на усилията на различните организации и институциите за застъпничество в областта на работата за превенция и по случаи, свързани със сексуална експлоатация на деца. Една от основните цели на работата на Партньорството през следващите няколко години е съществен принос към нулева толерантност в обществото по отношение на сексуалната експлоатация на деца. Предстоят множество инициативи – обучения за изграждане на капацитет, както и разработване и осъществяване на пилотни малки проекти и работа на терен.
Работата на Партньорството се подкрепя от фондация ОУК.

 
Първа координационна среща по проект „Искам да знам”

 

 

 

София, 8-9 ноември 2019

На 8 ноември в София се събраха координаторите на всички подразделения на БАСП в страната заедно със здравни специалисти от въпросните локации за въвеждащо обучение относно дейностите по двугодишния проект „Искам да знам”, финансиран от Viiv Healthcare. Обсъдени бяха предвидените в проекта дейности, графикът им, целевите групи и достъпът до тях, спецификата на работата с маргинализирани групи, идентифицирани бяха локациите за всяко анонимно и доброволно консултиране и тестване. Всеки от координаторите даде прогноза за дейностите, които би могъл да извърши по проекта до края на 2019-та, всички получиха нужните за проекта информационни печатни материали. Индивидуален анализ на рисковите общности и места, както и дискусия за активизиране и оптимизиране на работата на БАСП в страната бяха основните теми на втория ден на срещата.

 
България и Северна Македония заедно в подкрепа на здравно-медиаторната програма

Благоевград, 7-9 октомври 2019 г.

Посещение с учебна цел на здравни медиатори, представители на НПО и държавни институции от Република Северна Македония се състоя в периода от 7 до 9 октомври в Благоевград. Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) с подкрепата на Националната мрежа на здравните медиатори (НМЗМ) домакинстваха тридневното посещение като дадоха възможност на представителите на Асоциацията за здравно образование и изследвания ХЕРА, здравни  медиатори от Скопие и Прилеп и Министерството на здравеопазването на съседката ни да разберат в детайли как в годините е институционализирана и как работи системата на здравното медиаторство в страната ни. В програмата беше включено посещение на терен на Предел Махала, като с това гостите ежедневната работа на здравните медиатори Антоанета Ефтимова и Катя Кирилова с институциите и с хората, които получават тяхната подкрепа.

Банер

За нас :: Политики :: Политика за недискриминиране и равни възможности