www.safesex.bg

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
За нас :: Политики :: Политика за привличане и развитие на доброволци и за младежко участие

Политика за привличане и развитие на доброволци и за младежко участие

Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП)

Политика за привличане и развитие на доброволци и за младежко участие

1. Същността на доброволческата стратегия на БАСП е да създаде безопасна среда за доброволците, да ги овласти и да ги мотивира за поемане на отговорности, същевременно изисквайки от тях благоразумие, надеждност, изпълнение на задачите по най-добрия възможен начин, уважаване на конфиденциалността на тези, на които се предоставят услуги, лоялност, приемане на познания и критика, поддържане на добри работни отношения с другите членове на екипа – доброволци и служители, желание за учене и за пълноценно участие в работата, както и да спазват принципите на прозрачността и откритостта.

2. БАСП е неправителствена организация, регистрирана в публична полза, основана от доброволци. Доброволец е член на асоциацията, който допринася със своето време, усилия и експертиза в работата на организацията без заплащане.

3. Доброволчеството се основава на следните принципи:
• достойнство
• уважение
• недискриминиране
• равнопоставеност
• отговорност
4. Практическите основи на доброволческото са: комуникация, стимулиране, привличане, мотивиране и задържане. В работата си БАСП отдава особено внимание на овластяването на младите хора, приемствеността между поколенията и обучението по метода „Връстници обучават връстници”, като така ролята на младите хора в БАСП е уникална и привличането, подкрепата и мотивирането им е неразривна част от работата. Насърчаването и подкрепата играят основна роля в придобиването на опит и изграждането на капацитета на младите доброволци.
5. Съгласно устава си БАСП се ръководи от доброволци чрез управителните й органи – Общо събрание и Управителен съвет. БАСП се ангажира със подкрепата и стимулирането на доброволчеството като основна характеристика на структурата й. За да осигури устойчиво и стабилно лидерство, асоциацията насърчава включването на широк кръг от експерти с разнообразни компетенции на доброволни начала, което включва и мотивирането на младите хора и жените в качеството им на лидери.
6. БАСП е отдадена на поддържането на широк и разнообразен доброволчески ресурс и на оптимизирането на работата на настоящите доброволци, привличането на нови, насърчаването на всички представители на целевите групи на организацията, не само на младите хора - представители на  уязвими групи, хора със затруднен достъп до услуги и маргинализирани общности да стават доброволци на БАСП. Организацията също така привлича доброволци от различни, градски и селски региони на страната.  

Набиране на доброволци

7. Всеки кандидат-доброволец е насърчаван да кандидатства за членство в писмен вид. Управителният съвет одобрява новите доброволци и представя мнение в срок не по-дълъг от един месец след последната среща на УС.

8. Доброволците заплащат годишен членски внос, постановен от УС. Непълнолетните и доброволците в неравностойно положение заплащат 50% от установената годишна сума.
9. Доброволците се набират въз основа на готовността им да допринесат за развитието на дейността на асоциацията и на ценностите, за които тя се застъпва и които защитава. Доброволците са длъжни да участват активно в дейностите въз основа на своя опит, време и отдадеността си на организацинната работа. Доброволческият труд не се заплаща, но разходи, възникнали във връзка с дейностите, които те извършват за реализация на целите и стратегията на БАСП, се възстановяват съгласно политиките на БАСП и МФСП.
10. УС и служителите на БАСП полагат нарочни усилия да разширят доброволческото участие. То винаги се взима под внимание и се включва в планирането при разработването на годишния работен план. Това позволява доброволците да участват по-активно в дейностите и да допринасят за целите на организацията на всички нива. Доброволците имат длъжностна характеристика.

Права и задължения на доброволците:

1. Доброволците трябва да са мотивирани и да им бъдат предоставени адекватни условия за работа. (В подходящо за тях и организацията време и място).
2. Младите доброволци се насърчават да кандидатстват за управляващите органи на асоциацията.
3. Доброволец може да стане член на управляващите органи ако е работил като такъв за организацията не по-малко от 1 година и е над 18-годишна възраст. За млади се считат доброволците под 25-годишна възраст. Млади членове на УС са тези, които при момента на избора им от Общото събрание са били под 25-годишна възраст.
4. Създаването на младежки групи по места са подкрепя от Асоциацията.
5. Насърчава се сътрудничеството с други вече съществуващи младежки организации с цел разширяване на младежкото участие в национален и международен план.
6. Доброволците приемат и подкрепят както стратегическите документи на БАСП – стратегичски план, устав, ценности и политики, така и недискриминиращото отношение към членовете и целевите групи на организацията.
7. Доброволците, работещи за асоциацията, няма да получават възнаграждение освен за покриване на директно възникнали разходи
8. Работата на доброволците е забелязвана и оценена. Доброволците имат право да избират в какъв тип дейности да се включат. Те не са в организацията с цел изпълняване на нежелани от никой друг задължения.
9. БАСП включва младите (и всички) доброволци във всички аспекти на работата си, не само при изпълнението на дейности и не само за демонстриране на младежко присъствие. Младите (и останалите) доброволци не са за показни цели, те са част от управлението (вкл. финансово), стратегическото и проектно планиране, изпълнението, мониторинга и оценката на програми.
10. БАСП се стреми да предоставя възможности за обучение, повишаване на квалификацията, изграждане на  капацитет и развитие на доброволците като част от устойчивостта на съществуващия доброволчески ресурс. .
 
Длъжностна характеристика на доброволците

1. Доброволецът приема и ясно разбира ролята, правата и отговорностите си въз основа на политиките и стратегическите документи на БАСП.
2. Доброволецът знае към кой определен служител, член на екипа може да се обърне за информация и подкрепа и му се обръща внимание при първа възможност.
3. Доброволецът има определено работно място когато дейността му изисква такова.
4. Работата на доброволеца има времева рамка, която може да бъде променена съгласно възможностите му и нуждите на БАСП.
5. Доброволецът има ясни задачи и е наясно с механизмите за мониторинг и оценка за оценяване на работата му.
6. Доброволците се насърчават да работят в екип и са подкрепяни да установяват сътрудничество с други доброволци и изобщо да имат гладка, подкрепяща  комуникация със служителите и останалите доброволци. 
7. Доброволците предоставят подкрепа при обществени дейности и работа на терен, особено в техните общности и целеви групи.
8. Младите доброволци подкрепят и насърчават връстниците си и експертите за извършване на съвместни дейности с други специалисти, предоставящи услуги.
9. Напредъкът и постиженията на доброволците сe оценяват и отбелязват с благодарност и са отразявани през разнообразни канали за комуникация.

Други правила и разпоредби

1. Асоциацията насърчава включването на доброволците й в регионални събитя и структури на младежки мрежи, МФСП, и всички други мрежи, в които членува БАСП, чрез:
• Предоставяне на информация за мрежите
• Информиране за предстоящи национални и международни събития
• Логистична подкрепа
2.  Основна стратегия за привличане на доброволци, и особено млади, е:
• дава им се правото да бъдат равнопоставени членове на екипа
• да бъдат постоянно информирани
• да получават подходящи и добре дефинирани и обяснени задачи
• да получават ориентация и обучение за работата, която ще вършат
• да получават наставления и насоки
• да бъдат уважавани и да получават признание
• да имат ясни правила за възстановяване на преки разходи
3.  Членове на УС и доброволци не могат да кандидатстват за каквато и да било платена длъжност в асоциацията, освен ако не са подали оставка най-малко 12 месеца по-рано.
4.  Доброволците спазват политиката за конфликт на интереси наравно със служителите и членовете на УС на БАСП.

Одобрено от Управителния съвет и Общото събрание, юли 2018
 

 

Банер
Банер

Последни новини

Социални и здравни послания в ромските махали чрез театър

София, 31 юли 2019 г. 

В последния ден на юли квартал „Факултета” бе посетен от Уилям Шекспир и Мигел де Сервантес. Стартирахме с високи топки -  „Ромео и Жулиета” и „Дон Кихот”. Ромската актриса Наталия Цекова постави забавно и поучително представление с участието на талантливи деца и младежи от квартала, в което изкуството се преплете със социални и здравни послания. Ромео и Жулиета показаха ползата от семейното планиране, контрацепцията и здравното образование и говориха в мерена реч за вредата от отпадането от училище, ранните бракове и раждания на деца от деца. Участниците изпълниха и кратки скечове със същите послания, развенчавайки митове и издигнаха силата на личния пример. Дон Кихот разясни някои от общностите специфики, и стимулира кратка сценична дискусия кой от кого трябва да взима пример по отношение на здравето и здравната превенция. Между скечовете и сцените от пиеси участниците споделяха свои лични истории, свързани със здравето и семейното планиране. В края на самата пиеса те издигнаха няколко плаката с послания по същата тема, като обобщение на представеното: „Аз имам мечти и цели”, „Аз не съм инкубатор за бебета”, „Питай – има кой да ти каже”. Публиката оцени високо посланията и хумористичния елемент в скечовете и сцените от пиеси.

 
Успешно изкласиха възпитаниците на първата Академия по здравно образование

София, 17 юни 2019 г

Понеделник, 17 юни. Първият ни випуск на Столична академия по здравно образование показа пред съученици, учители, директори, педагогически съветници, родители и подкрепящи институции какво може. Тържественото събитие се състоя в актовата зала на 1 СУ. Младите хора от 1 СУ, 1 АЕГ, ПГТМД, 144 СУ и 119 СУ, се разделиха в три отбора както ги определи жребият и представиха темите "Пубертет и съзряване", "Превенция на нежелана бременност и половопреносими инфекции" и "Превенция на зависимости". Много сме щастливи, че и нашето видео за пубертета бше част от „веселбата”. Иначе презентациите предизвикваха активната намеса на публиката. Кулминацията беше изненада за всички - бяхме посетени от "Господари на ефира", които подсилиха ефекта на предизвикателството.

 
БАСП събра екипите от София, Ямбол и Монтана на работна среща

Вършец, 10-12 май 2019

От 10 до 12 май във Вършец БАСП проведе работна среща по проекта „Моето тяло, моите права”, финансиран като част от глобалната програма „МСД за майките”. Водещи на срещата бяха Радосвета Стаменкова, Венци Кирков и Боян Младенов от офиса на БАСП, а участниците бяха координаторите на дейностите, здравните медиатори и социални работници от проектните локации: Ямбол –с. Кукорево, с. Хаджидмитрово, с, Веселиново и с. Завой, Монтана  - кв. Огоста и кв. Кошарник, и София – кв. Факултета и кв. Филиповци. В рамките на работната среща бяха обсъдени теоретични и реални казуси от работата с представители на маргинализирани групи на терен по теми като хигиена, здравни послания и кампании, превенция на ППИ, семейно планиране и контрацепция. Работещите на проектните локации в Ямбол и Монтана споделиха опита си от този и предишни проекти за работата на терен с представители на маргинализирани групи, какви са предизвикателствата и успешните подходи за постигане на най-добри резултати. Петър Цветанов, координатор на проекта в Монтана, направи запомняща се обучителна сесия по темата „Групи за самопомощ”, а колегите му от Монтана и Ямбол „изиграха” интересни практически казуси. Колегите им от София поставиха за обсъждане теоретични постановки, които биха могли да възникнат в течение на работата.

Банер

За нас :: Политики :: Политика за привличане и развитие на доброволци и за младежко участие