www.safesex.bg

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Банер
За нас :: Политики :: Политика за привличане и развитие на доброволци и за младежко участие

Политика за привличане и развитие на доброволци и за младежко участие

Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП)

Политика за привличане и развитие на доброволци и за младежко участие

1. Същността на доброволческата стратегия на БАСП е да създаде безопасна среда за доброволците, да ги овласти и да ги мотивира за поемане на отговорности, същевременно изисквайки от тях благоразумие, надеждност, изпълнение на задачите по най-добрия възможен начин, уважаване на конфиденциалността на тези, на които се предоставят услуги, лоялност, приемане на познания и критика, поддържане на добри работни отношения с другите членове на екипа – доброволци и служители, желание за учене и за пълноценно участие в работата, както и да спазват принципите на прозрачността и откритостта.

2. БАСП е неправителствена организация, регистрирана в публична полза, основана от доброволци. Доброволец е член на асоциацията, който допринася със своето време, усилия и експертиза в работата на организацията без заплащане.

3. Доброволчеството се основава на следните принципи:
• достойнство
• уважение
• недискриминиране
• равнопоставеност
• отговорност
4. Практическите основи на доброволческото са: комуникация, стимулиране, привличане, мотивиране и задържане. В работата си БАСП отдава особено внимание на овластяването на младите хора, приемствеността между поколенията и обучението по метода „Връстници обучават връстници”, като така ролята на младите хора в БАСП е уникална и привличането, подкрепата и мотивирането им е неразривна част от работата. Насърчаването и подкрепата играят основна роля в придобиването на опит и изграждането на капацитета на младите доброволци.
5. Съгласно устава си БАСП се ръководи от доброволци чрез управителните й органи – Общо събрание и Управителен съвет. БАСП се ангажира със подкрепата и стимулирането на доброволчеството като основна характеристика на структурата й. За да осигури устойчиво и стабилно лидерство, асоциацията насърчава включването на широк кръг от експерти с разнообразни компетенции на доброволни начала, което включва и мотивирането на младите хора и жените в качеството им на лидери.
6. БАСП е отдадена на поддържането на широк и разнообразен доброволчески ресурс и на оптимизирането на работата на настоящите доброволци, привличането на нови, насърчаването на всички представители на целевите групи на организацията, не само на младите хора - представители на  уязвими групи, хора със затруднен достъп до услуги и маргинализирани общности да стават доброволци на БАСП. Организацията също така привлича доброволци от различни, градски и селски региони на страната.  

Набиране на доброволци

7. Всеки кандидат-доброволец е насърчаван да кандидатства за членство в писмен вид. Управителният съвет одобрява новите доброволци и представя мнение в срок не по-дълъг от един месец след последната среща на УС.

8. Доброволците заплащат годишен членски внос, постановен от УС. Непълнолетните и доброволците в неравностойно положение заплащат 50% от установената годишна сума.
9. Доброволците се набират въз основа на готовността им да допринесат за развитието на дейността на асоциацията и на ценностите, за които тя се застъпва и които защитава. Доброволците са длъжни да участват активно в дейностите въз основа на своя опит, време и отдадеността си на организацинната работа. Доброволческият труд не се заплаща, но разходи, възникнали във връзка с дейностите, които те извършват за реализация на целите и стратегията на БАСП, се възстановяват съгласно политиките на БАСП и МФСП.
10. УС и служителите на БАСП полагат нарочни усилия да разширят доброволческото участие. То винаги се взима под внимание и се включва в планирането при разработването на годишния работен план. Това позволява доброволците да участват по-активно в дейностите и да допринасят за целите на организацията на всички нива. Доброволците имат длъжностна характеристика.

Права и задължения на доброволците:

1. Доброволците трябва да са мотивирани и да им бъдат предоставени адекватни условия за работа. (В подходящо за тях и организацията време и място).
2. Младите доброволци се насърчават да кандидатстват за управляващите органи на асоциацията.
3. Доброволец може да стане член на управляващите органи ако е работил като такъв за организацията не по-малко от 1 година и е над 18-годишна възраст. За млади се считат доброволците под 25-годишна възраст. Млади членове на УС са тези, които при момента на избора им от Общото събрание са били под 25-годишна възраст.
4. Създаването на младежки групи по места са подкрепя от Асоциацията.
5. Насърчава се сътрудничеството с други вече съществуващи младежки организации с цел разширяване на младежкото участие в национален и международен план.
6. Доброволците приемат и подкрепят както стратегическите документи на БАСП – стратегичски план, устав, ценности и политики, така и недискриминиращото отношение към членовете и целевите групи на организацията.
7. Доброволците, работещи за асоциацията, няма да получават възнаграждение освен за покриване на директно възникнали разходи
8. Работата на доброволците е забелязвана и оценена. Доброволците имат право да избират в какъв тип дейности да се включат. Те не са в организацията с цел изпълняване на нежелани от никой друг задължения.
9. БАСП включва младите (и всички) доброволци във всички аспекти на работата си, не само при изпълнението на дейности и не само за демонстриране на младежко присъствие. Младите (и останалите) доброволци не са за показни цели, те са част от управлението (вкл. финансово), стратегическото и проектно планиране, изпълнението, мониторинга и оценката на програми.
10. БАСП се стреми да предоставя възможности за обучение, повишаване на квалификацията, изграждане на  капацитет и развитие на доброволците като част от устойчивостта на съществуващия доброволчески ресурс. .
 
Длъжностна характеристика на доброволците

1. Доброволецът приема и ясно разбира ролята, правата и отговорностите си въз основа на политиките и стратегическите документи на БАСП.
2. Доброволецът знае към кой определен служител, член на екипа може да се обърне за информация и подкрепа и му се обръща внимание при първа възможност.
3. Доброволецът има определено работно място когато дейността му изисква такова.
4. Работата на доброволеца има времева рамка, която може да бъде променена съгласно възможностите му и нуждите на БАСП.
5. Доброволецът има ясни задачи и е наясно с механизмите за мониторинг и оценка за оценяване на работата му.
6. Доброволците се насърчават да работят в екип и са подкрепяни да установяват сътрудничество с други доброволци и изобщо да имат гладка, подкрепяща  комуникация със служителите и останалите доброволци. 
7. Доброволците предоставят подкрепа при обществени дейности и работа на терен, особено в техните общности и целеви групи.
8. Младите доброволци подкрепят и насърчават връстниците си и експертите за извършване на съвместни дейности с други специалисти, предоставящи услуги.
9. Напредъкът и постиженията на доброволците сe оценяват и отбелязват с благодарност и са отразявани през разнообразни канали за комуникация.

Други правила и разпоредби

1. Асоциацията насърчава включването на доброволците й в регионални събитя и структури на младежки мрежи, МФСП, и всички други мрежи, в които членува БАСП, чрез:
• Предоставяне на информация за мрежите
• Информиране за предстоящи национални и международни събития
• Логистична подкрепа
2.  Основна стратегия за привличане на доброволци, и особено млади, е:
• дава им се правото да бъдат равнопоставени членове на екипа
• да бъдат постоянно информирани
• да получават подходящи и добре дефинирани и обяснени задачи
• да получават ориентация и обучение за работата, която ще вършат
• да получават наставления и насоки
• да бъдат уважавани и да получават признание
• да имат ясни правила за възстановяване на преки разходи
3.  Членове на УС и доброволци не могат да кандидатстват за каквато и да било платена длъжност в асоциацията, освен ако не са подали оставка най-малко 12 месеца по-рано.
4.  Доброволците спазват политиката за конфликт на интереси наравно със служителите и членовете на УС на БАСП.

Одобрено от Управителния съвет и Общото събрание, юли 2018
 

 

Банер
Банер

Последни новини

Нулева толерантност към сексуалната експлоатация на деца

София, 13 ноември 2019

Поредната среща на Партньорството за учене и действие (ПУД) се проведе на 13 ноември 2019 г. в София. Това е и първата среща в рамките на проекта „Умението да променяш”, който надгражда работата, започната в рамките на инициативата „Изкуството да информираш”. Членовете на групата обсъдиха възможности за обединяване на усилията на различните организации и институциите за застъпничество в областта на работата за превенция и по случаи, свързани със сексуална експлоатация на деца. Една от основните цели на работата на Партньорството през следващите няколко години е съществен принос към нулева толерантност в обществото по отношение на сексуалната експлоатация на деца. Предстоят множество инициативи – обучения за изграждане на капацитет, както и разработване и осъществяване на пилотни малки проекти и работа на терен.
Работата на Партньорството се подкрепя от фондация ОУК.

 
Първа координационна среща по проект „Искам да знам”

 

 

 

София, 8-9 ноември 2019

На 8 ноември в София се събраха координаторите на всички подразделения на БАСП в страната заедно със здравни специалисти от въпросните локации за въвеждащо обучение относно дейностите по двугодишния проект „Искам да знам”, финансиран от Viiv Healthcare. Обсъдени бяха предвидените в проекта дейности, графикът им, целевите групи и достъпът до тях, спецификата на работата с маргинализирани групи, идентифицирани бяха локациите за всяко анонимно и доброволно консултиране и тестване. Всеки от координаторите даде прогноза за дейностите, които би могъл да извърши по проекта до края на 2019-та, всички получиха нужните за проекта информационни печатни материали. Индивидуален анализ на рисковите общности и места, както и дискусия за активизиране и оптимизиране на работата на БАСП в страната бяха основните теми на втория ден на срещата.

 
България и Северна Македония заедно в подкрепа на здравно-медиаторната програма

Благоевград, 7-9 октомври 2019 г.

Посещение с учебна цел на здравни медиатори, представители на НПО и държавни институции от Република Северна Македония се състоя в периода от 7 до 9 октомври в Благоевград. Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) с подкрепата на Националната мрежа на здравните медиатори (НМЗМ) домакинстваха тридневното посещение като дадоха възможност на представителите на Асоциацията за здравно образование и изследвания ХЕРА, здравни  медиатори от Скопие и Прилеп и Министерството на здравеопазването на съседката ни да разберат в детайли как в годините е институционализирана и как работи системата на здравното медиаторство в страната ни. В програмата беше включено посещение на терен на Предел Махала, като с това гостите ежедневната работа на здравните медиатори Антоанета Ефтимова и Катя Кирилова с институциите и с хората, които получават тяхната подкрепа.

Банер

За нас :: Политики :: Политика за привличане и развитие на доброволци и за младежко участие