www.safesex.bg

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
За нас :: Политики :: Политики и процедури, свързани с ХИВ/СПИН и ХЖХИВ

Политики и процедури, свързани с ХИВ/СПИН и ХЖХИВ

Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП)
Политики и процедури, свързани с ХИВ/СПИН и ХЖХИВ

Въведение

1. Българска асоциация по семейно планиране и секусално здраве (БАСП) е разработила и представела за одобрение на Управителния Съвет на Асоциацията Политики и процедури за ХИВ/СПИН,  които да отразяват нейните основни ценности като организация която зачита и защитава човешките права. Целта на БАСП е да промотира прогресивна политика, подкрепяща хората, които живеят с ХИВ (ХЖХИВ), както и да подсигури подкрепящи и безопасни условия за анонимно доброволно консултиране и тестване за ХИВ, съблюдавайки правата на клиента.

Цел

2. (а) БАСП иска екипът й, предоставящите услуги и доброволните й сътрудници да са информирани и образовани на тема ХИВ/СПИН. От екипа на БАСП се очаква да подкрепя и промотира работна атмосфера, която допринася за принципите  на Международната федерация по семейно планиране (МФСП) „По-активно ангажиране на хора, живеещи с ХИВ/СПИН”, както и „Подсигуряване на оптимални условия за предоставяне на услуги в сферата на секусалното и репродуктивно здраве”.
      (б) Както БАСП, така и МФСП искат да осигурят работна атмосфера на подкрепа и загриженост на членовете на персонала, заразени или засегнати от ХИВ/СПИН. БАСП се стреми да премахне стигмата и дискриминацията на работното място на базата на реален или предполагаем ХИВ статус, или уязвимостта към ХИВ инфекцията.

Обхват

3. Тези Политики и процедури се отнасят за целия екип, партньорите и доброволците.

Конфиденциалност и разкриване на информация

4.   (а) MФСП, респективно БАСП окуражава подкрепяща работна атмосфера, в която екипът и клиентите могат открито да обсъждат темата ХИВ/СПИН, включително собствен опит от живот с ХИВ/СПИН. Там, където член на персонала разкрие, че те или член на семейството им живеят с ХИВ/СПИН, конфиденциалността ще бъде уважавана по отношение на обстоятелствата, в които е споделена информацията. Ако има каквото и да било съмнение членът на екипа, живеещ с ХИВ/СПИН, ще бъде консултиран преди последващо разкриване на информацията.
      (б)  МФСП иска да зачете и подкрепи, чрез принципа „По-активно ангажиране на хора, живеещи с ХИВ/СПИН”, специалната роля и важния принос на членове на екипа, които са разкрили своя ХИВ статус при адресиране на предизвикателствата на ХИВ/СПИН.
      (в)  Членовете на екипа не са задължени да разкриват своя ХИВ статус на ръководството на БАСП или на своите колеги.
      (г)  Всяка информация, свързана с ХИВ статуса на член на персонала, с която е запознато ръководството на БАСП, ще бъде стриктно конфиденциална и няма да бъде разкривана без разрешението на заинтересованото лице.
      (д) Информация, свързана с ХИВ статуса на клиенти, членове на екипа, членове на техните семейства или кандидати за работа ще бъде стриктно конфиденциална.
      (е) Конфиденциалността относно ХИВ статуса на член на екипа трябва да бъде пазена по всяко време от всички членове на БАСП. Всяко нарушаване на конфиденциалността  ще бъде разглеждано като дисциплинарен въпрос.

Стигма и дискриминация

5.   (а)  В съответствие с принципите за равни възможности на БАСП, всички членове на персонала ще бъдат третирани по еднакъв начин, независимо от тяхната възраст, здравословно състояние, пол, семейни отговорности, семейно положение, националност, раса, религия или сексуална ориентация.
      (б)  БАСП не трябва да дискриминира по никакъв начин членове на персонала на базата на действителен или предполагаем ХИВ статус.
      (в)  Животът с ХИВ/СПИН няма да бъде причина за изключването на кандидата от работния процес, в случай че кандидатът е способен да върши работата от медицинска гледна точка. Това няма да е причина и за недопускане на кандидата до повишение, обучение или усъвършенстване или до каквато и да е друга възможност при условие, че той/тя е здрав/а от медицинска гледна точка да приеме позицията или възможността. 
      (г)  Екипът на БАСП, по примера на екипа на МФСП бива насърчаван да предприеме подходящите стъпки да промотира активно работна атмосфера без дискриминация и по-специално – да защитава правата на членовете на персонала, живеещи с ХИВ/СПИН. Вижте Раздел 7 на този документ.
      (д)  Няма да бъде толерирана каквато и да е дискриминация на член на екипа, живеещ с ХИВ/СПИН, от страна на друг член на персонала. Подобна постъпка ще бъде обект на дисциплинарни мерки в съответствие с Дисциплинарната политика на МФСП. Например, дискриминацията може да включва разпространение на слухове относно предполагаемия ХИВ статус на член на персонала или отказ да се работи с член на персонала, живеещ с ХИВ/СПИН.

Образование и обучение

6.  (а)  БАСП осигурява, като част от процеса на встъпване в длъжност в екипа на БАСП, на всички настоящи и нови членове на екипа обучение и информация на тема ХИВ/СПИН. БАСП предоставя двучасово обучение на новопостъпилите, като има възможност да го подновява за нови доброволци приблизително на всеки четири месеца.
     (б)  Обучението включва основна информация за ХИВ/СПИН, предотвратяване на ХИВ инфекция, универсални предпазни мерки, правни и етични въпроси, джендър и сексуалност, стигма и дискриминация, лечение, грижа и подкрепа. Цел на БАСП е да отразява нуждите на екипа като консултанти и на БАСП като организация. Присъствието на обучителните сесии бива силно окуражавано.
     (в)  БАСП стимулира всички членове на персонала да се образоват относно правата, свързани с ХИВ/СПИН и по въпроси, свързани с тях. В подкрепа на това ръководството на БАСП ще предостави на всички членове на екипа възможността да се образоват за ХИВ/СПИН в подкрепяща среда.
     (г)  БАСП предоставя по желание безплатни презервативи на клиентите, които се взимат от приемната.

Доброволно консултиране и тестване (ДКТ), последващо консултиране и лечение

7.  (а)  БАСП не изисква тестване за ХИВ от страна на кандидатите за работа или настоящите членове на екипа. Никой бъдещ служител (на временен или постоянен договор), консултант, доброволец , партньор или нов служител няма да бъде помолен да се подложи на тест за ХИВ или да разкрие своя ХИВ статус за да бъде назначен в БАСП или да участва в инициативите на организацията, или да се възползва от услугите й, нито това ще бъде условие за преместване или повишение. Тестването за ХИВ, обаче, може да бъде условие за получаване на виза. В такъв случай решението ще зависи от служителя.
     (б)  БАСП предоставя на гореизброените нужната информация за предпазване от заразяване с ХИВ. Информацията е предоставена чрез гореспоменатите обучителни сесии.
     (в)  БАСП насърчава гореизброените да отидат на ДКТ, като предоставя информация за подходящи услуги и осигурява достъп до тези услуги.
     (г)  Екипът и консултантите имат достъп и до информация за специализирани клиники за лечение на инфекции на генито-уринарния тракт, както и до други организации, предлагащи съвети и консултации за ХИВ/СПИН
     (д)  На членове на екипа, ХЖХИВ ще бъде даден разумен отпуск за да отидат на ДКТ, както и на последващи консултации и сесии на лечение, където и колкото е необходимо.

Подкрепа за членове на екипа, живеещи или засегнати от ХИВ/СПИН

8. (а)  За да имат достъп до специфичните придобивки, споменати в раздели 9, 10 и 11 на тези Политики и процедури, членовете на екипа, живеещи с ХИВ/СПИН ще трябва да разкрият конфиденциална информация на определен служител, отговарящ за здравето и благосъстоянието на персонала.
    (б)  Членовете на БАСП, живеещи или засегнати от ХИВ/СПИН и тези, които имат някакви притеснения в тази връзка, биват окуражавани да обсъдят своите притеснения и да получат информация.

Социални придобивки
 
9. (а)  Всички договорни условия, включително отпуск по болест, годишен отпуск, отпуск във връзка с член от семейството ще бъдат прилагани по еднакъв начин за всички членове на персонала, включително за тези, живеещи с ХИВ/СПИН. 
    (б)  В някои случаи и по усмотрение на БАСП, например във връзка с отпуск по болест,  на членовете на персонала с ХИВ/СПИН могат да бъдат предложени допълнителни придобивки.
    (в)  Член на персонала е засегнат от ХИВ/СПИН, когато близък член на семейството (дете, родител, партньор, брат/сестра, съпруг/съпруга) живее с ХИВ/СПИН.  В този случай членът на персонала има право на допълнителни дни отпуск по семейни причини.
          
Невъзможност за изпълнение на задълженията
 
10. (а)  Невъзможност за изпълнение на задълженията вазниква, когато член на екипа не може да изпълнява част или всичките си работни задължения поради заболяване, като например ХИВ/СПИН. 
      (б)  Неправоспособността на базата на болест или травма може да бъде постоянна или временна. Ако член на екипа временно не може да изпълнява работните си задължения, ще се разследва степента на неправоспособността или травмата и ще обмисли какви практически и разумни промени могат да бъдат направени.
      (в)  Ако неправоспособността доведе до отсъствие по болест, членът на екипа има право на отпуск по болест, както е описано в Трудовия Кодекс. Когато член на екипа е изчерпал своя отпуск по болест, той/тя може да подаде иск и да получи доплънително отпуск, в съответствие с тези Политики.

Надлежно компенсиране
 
11. (а)  Тъй като ХИВ/СПИН е заболяване, БАСП ще осигури реалистично надлежно компенсиране за членове на екипа ЖХИВ.
       (б)  Оторизиран служител, заедно с члена на персонала, живеещ с ХИВ/СПИН, ще решат степента, до която членът на екипа може да изпълнява служебните си задължения.
       (в)  БАСП ще направи всичко възможно да подкрепи искания, направени от членове на екипа с ХИВ/СПИН, да работят в гъвкави условия в съответствие с Политиките и процедурите на гъвкави условия на работа на МФСП.
       (г)  Членовете на екипа, които са ХЖХИВ ще имат право на гъвкаво работно време, което да им позволява допълнителна почивка за справяне с умората и всякакви други странични ефекти, свързани с ХИВ.
       (д)  В случай че членовете на екипа с ХИВ имат нужда от личен асистент, те ще имат право да променят своето работно време в зависимост от здравните им ангажименти.
       (е)  Когато член на екипа ЖХИВ не може да изпълнява работните си задължения, то ще бъде разгледана възможност за подходяща алтернативна позиция за него/нея.
       (ж)  БАСП ще организира съответното обучение, нужно на члена на екипа за да поеме новите си задължения.

Процедура при пътуване 

12. (а)  В съответствие с Политиката на пътуване на МФСП, БАСП осигурява пълно застрахователно покритие на всички членове на екипа, независимо от техния ХИВ статус, когато пътуват в командировка. (Моля, вижте раздел 9(г) в този документ). 
      (б)  БАСП ще се погрижи при пътуване до държави, които изискват мерки, противопоказни за ХЖХИВ, да бъдат направени разумни промени (например мястото на срещите да се премести в държава, която не упражнява такава политика, когато това е възможно) за членове на екипа, които изберат да кажат на БАСП, че живеят с ХИВ.

Процедура при оплаквания

13. (а)  Когато член на екипа или клиент има оплакване, свързано с ХИВ/СПИН,
трябва да се спазват стандартните процедури на МФСП при оплакване на член на персонала.
      (б)  Там, където това е възможно, ще бъде уважавано правото на конфиденциалност при разглеждане на оплаквания, свързани с ХИВ/СПИН.

Професионален риск 

14. (а)  БАСП ще предостави и поддържа работна среда, която е безопасна и не носи риск за здравето на всички членове на екипа. БАСП ще вземе всички възможни мерки да създаде здравословна работна среда за хора, живеещи с ХИВ/СПИН. В БАСП има хора, обучени в даването на първа помощ. Задължение е на обучените в даването на първа помощ да са запознати с тези Политики и процедури и те да могат да съветват и консултират относно наличната информация и подкрепата, която може да се окаже.
            
Преразглеждане на Политиките и процедурите за ХИВ/СПИН и ХЖХИВ на БАСП

15. (а)  Политиките и процедурите ще бъдат преразглеждани на годишна база и актуализирани, ако има нужда от това. 
      (б) Изпълнителният директор носи пълната отговорност за прилагането на Политиките и процедурите за ХИВ/СПИН на БАСП.
      (в) Политиките и процедурите ще бъдат актуализирани за да съдържат всички промени в нациналното законодателство, както и  наредбите или правилата за добри практики на ЕС, МФСП, СЗО и другите структури на ООН

Приети от УС на БАСП Февруари 2009 г.

 

Банер
Банер

Последни новини

Социални и здравни послания в ромските махали чрез театър

София, 31 юли 2019 г. 

В последния ден на юли квартал „Факултета” бе посетен от Уилям Шекспир и Мигел де Сервантес. Стартирахме с високи топки -  „Ромео и Жулиета” и „Дон Кихот”. Ромската актриса Наталия Цекова постави забавно и поучително представление с участието на талантливи деца и младежи от квартала, в което изкуството се преплете със социални и здравни послания. Ромео и Жулиета показаха ползата от семейното планиране, контрацепцията и здравното образование и говориха в мерена реч за вредата от отпадането от училище, ранните бракове и раждания на деца от деца. Участниците изпълниха и кратки скечове със същите послания, развенчавайки митове и издигнаха силата на личния пример. Дон Кихот разясни някои от общностите специфики, и стимулира кратка сценична дискусия кой от кого трябва да взима пример по отношение на здравето и здравната превенция. Между скечовете и сцените от пиеси участниците споделяха свои лични истории, свързани със здравето и семейното планиране. В края на самата пиеса те издигнаха няколко плаката с послания по същата тема, като обобщение на представеното: „Аз имам мечти и цели”, „Аз не съм инкубатор за бебета”, „Питай – има кой да ти каже”. Публиката оцени високо посланията и хумористичния елемент в скечовете и сцените от пиеси.

 
Успешно изкласиха възпитаниците на първата Академия по здравно образование

София, 17 юни 2019 г

Понеделник, 17 юни. Първият ни випуск на Столична академия по здравно образование показа пред съученици, учители, директори, педагогически съветници, родители и подкрепящи институции какво може. Тържественото събитие се състоя в актовата зала на 1 СУ. Младите хора от 1 СУ, 1 АЕГ, ПГТМД, 144 СУ и 119 СУ, се разделиха в три отбора както ги определи жребият и представиха темите "Пубертет и съзряване", "Превенция на нежелана бременност и половопреносими инфекции" и "Превенция на зависимости". Много сме щастливи, че и нашето видео за пубертета бше част от „веселбата”. Иначе презентациите предизвикваха активната намеса на публиката. Кулминацията беше изненада за всички - бяхме посетени от "Господари на ефира", които подсилиха ефекта на предизвикателството.

 
БАСП събра екипите от София, Ямбол и Монтана на работна среща

Вършец, 10-12 май 2019

От 10 до 12 май във Вършец БАСП проведе работна среща по проекта „Моето тяло, моите права”, финансиран като част от глобалната програма „МСД за майките”. Водещи на срещата бяха Радосвета Стаменкова, Венци Кирков и Боян Младенов от офиса на БАСП, а участниците бяха координаторите на дейностите, здравните медиатори и социални работници от проектните локации: Ямбол –с. Кукорево, с. Хаджидмитрово, с, Веселиново и с. Завой, Монтана  - кв. Огоста и кв. Кошарник, и София – кв. Факултета и кв. Филиповци. В рамките на работната среща бяха обсъдени теоретични и реални казуси от работата с представители на маргинализирани групи на терен по теми като хигиена, здравни послания и кампании, превенция на ППИ, семейно планиране и контрацепция. Работещите на проектните локации в Ямбол и Монтана споделиха опита си от този и предишни проекти за работата на терен с представители на маргинализирани групи, какви са предизвикателствата и успешните подходи за постигане на най-добри резултати. Петър Цветанов, координатор на проекта в Монтана, направи запомняща се обучителна сесия по темата „Групи за самопомощ”, а колегите му от Монтана и Ямбол „изиграха” интересни практически казуси. Колегите им от София поставиха за обсъждане теоретични постановки, които биха могли да възникнат в течение на работата.

Банер

За нас :: Политики :: Политики и процедури, свързани с ХИВ/СПИН и ХЖХИВ