www.safesex.bg

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Банер

У С Т А В

DocumentsБЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО СЕМЕЙНО ПЛАНИРАНЕ И СЕКСУАЛНО ЗДРАВЕ (БАСП)

У С Т А В

Глава I

СТАТУТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

 чл.1 (1) Наименованието на асоциацията е БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО СЕМЕЙНО ПЛАНИРАНЕ И СЕКСУАЛНО ЗДРАВЕ (БАСП), наричана по-долу Асоциацията.
  (2) Асоциацията е юридическо лице със седалище в гр.София и подразделения в страната.
  (3) Асоциацията обединява лицата, които са заинтересовани да развиват дейности в сферата на семейното планиране и сексуалното и репродуктивно здраве.
  (4) Асоциацията е доброволна, независима обществена организация с нестопанска цел, учредена за осъществяване на дейност в обществена полза.
  (5) Асоциацията не формира и не разпределя печалба. Тя може единствено за осъществяване на своите цели и задачи да се самоиздържа по следните и всички незабранени от закона начини:
  5.1. Да приема материални и парични дарения и други ползи, като спазва волята на дарителя, ако те не влизат в противоречие с този Устав и Програмните документи на асоциацията.
  5.2. Да извършва рекламни, медийни, издателски, обучителни, лечебно-консултативни и всякакви други позволени от закона дейности, които са подходящи за набиране на средства за съществуването, популяризирането и осъществяването на целите и задачите на Асоциацията.
  5.3. да кандидатства с проекти пред български, чуждестранни и международни финансиращи институции.
  5.4. Да осъществява всякаква позволена от закона благотворителна дейност за постигане на целите на Асоциацията.
  (6) Асоциацията не е и не трябва да бъде водена от комерсиални интереси.
  (7) Дейността на Асоциацията се осъществява въз основа на действащото българско законодателство, този устав и решенията на Общото събрание.
  (8) Асоциацията може да открива свои подразделения на територията на Република България.

 чл.2  Асоциацията има за основни цели и задачи:
    (1) Да съдейства за създаване на условия за реализация на правото на семейно планиране и сексуално и репродуктивно здраве на гражданите в Република България.
   (2) Всестранно да съдейства за развитие и осъществяване на идеите и практиката на семейното планиране и сексуално и репродуктивно здраве, дефинирани в международни, европейски и национални актове
   (3) Да популяризира идеите на семейното планиране.
   (4) Да съдейства за опазване и подобряване на сексуалното и репродуктивно здраве.
   (5) Да подготвя младите хора за сексуален и семеен живот.
   (6) Да популяризира идеи за здравна превенция и промяна в начина на живот, чрез което се цели да се укрепи здравето на жената, да се насърчават мъжете да поемат заедно с жените отговорности за предпазване от нежелана бременност, инфекции, за създаване на семейство и отглеждане на деца и развиване на хармонично партньорство.
 чл.3 Асоциацията осъществява следните дейности:
  (1) Защитава правата и интересите на своите членове и съмишленици и на целевите групи, с които работи, като:
   1.1. Разработва, подпомага в разработването и депозирането на предложения пред административни органи за издаване на нормативни актове, обслужващи целите на Асоциацията.
   1.2. Подкрепя конкретни и общи искания на членовете и съмишлениците на Асоциацията  пред държавни и други институции и организации, когато правните им интереси са пренебрегнати.  
  (2) Подпомага членовете и съмишлениците си в следните насоки:
   2.1. Събира, анализира и популяризира сред тях и обществеността информация по въпросите на семейното планиране и сексуалното и репродуктивно здраве.
   2.2.Разработва и предоставя материали, отнасящи се до дейността им.
   2.3.Осъществява контакти и огласяване на дейността на своите членове и съмишленици чрез срещи, конференции, семинари, симпозиуми и др.
  (3) Работи в сътрудничество със сродни организации по въпроси от общ интерес.
  (4) Търси международни контакти, членува или поддържа делови отношения с международни организации, съюзи и асоциации по проблеми, касаещи целите и задачите на Асоциацията.
  (5) Предоставя услуги за посрещане потребността на населението от грижи в сферата на семейното планиране и сексуалното и репродуктивно здраве.
  (6) Подготвя специалисти в областта на семейното планиране.
  (7) Извършва или възлага проучвателна, изследователска и внедрителска дейности по проблемите на семейното планиране и сексуалното и репродуктивно здраве.

 чл.4 (1) Асоциацията осъществява своята дейност в съгласие с принципите и целите си.
  (2) Асоциацията не може да провежда политика на дискриминация на базата на раса, пол, възраст, увреждания, вероизповедание, етническа принадлежност, сексуална ориентация и политически възгледи.
  (3) Асоциацията стриктно съблюдава правото на информираност и свободен избор по отношение на всички въпроси на семейното планиране, сексуалното и репродуктивно здраве вкл. избора на контрацептивен метод. Принуда под каквато и да била форма не може да бъде прилагана в методите на семейното планиране и сексуалното и репродуктивно здраве.

Глава II

ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ЧЛЕНСТВО

 чл.5 (1) Членството в Асоциацията е индивидуално.
  (2) Членовете на Асоциацията са пълноправни, с изключение на платените служители на Асоциацията и членовете под осемнадесет годишна възраст, които нямат право на глас в общото събрание на Асоциацията.
  (3) Пълноправен член на Асоциацията може да бъде всяко дееспособно физическо лице, което:
   3.1.Отговаря на изискванията по смисъла на чл.1(2).
   3.2.Споделя и подкрепя целите на Асоциацията.
   3.3.Приема и съблюдава Устава.
   3.4 Не е част от нито една от категориите, упоменати в чл. 5.2
   
ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

 чл.6 (1) Кандидатът подава писмена молба до Управителния съвет на Асоциацията, в която декларира, че е запознат и приема клаузите на Устава на Асоциацията
  (2)Управителният съвет приема нови членове въз основа на писмената молба на следващото събрание на Управителния съвет, като уведомява кандидата за решението си в едномесечен срок след последното събрание на Управителния съвет
  (3) В случай на несъгласие с решението на Управителния съвет, кандидатът за членство може да се обърне към Общото събрание
 
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

 чл.7 Членовете на Асоциацията имат право:
  (1) Да избират и да издигат кандидатурите си за избиране в ръководните органи на Асоциацията, при условие че имат право на глас.
  (2)  Да бъдат информирани за дейността на Асоциацията
  (3) Да поставят за решаване въпроси от общ интерес.
  (4)  Да се ползват от всички дейности на Асоциацията, посочените в чл. 2 от настоящия Устав.
  (5)  Да използват социалните придобивки, осигурявани от Асоциацията.
  (6) Да напускат доброволно Асоциацията.

 чл.8 Членовете на Асоциацията са длъжни:
  (1) Да спазват Устава и решенията на ръководните органи  на Асоциацията.
  (2) Да съдействат за постигането на целите и изпълнението на задачите на Асоциацията.
  (3) Да плащат редовно членския си внос, в размери, определени от Общото събрание, което посочва в решението си и начина на плащане.
  (4) Да не използват по какъвто и да е начин Асоциацията за цели, противоречащи на нейния Устав и в ущърб на интересите й.
  (5) Да не се облагодетелстват по какъвто и да било начин от своето членство в Асоциацията както по време на нейното съществуване, така и след прекратяването й.
  (6) Да не приемат лични подаръци от фармацевтични фирми или други доставчици на стоки и услуги за Асоциацията.
  (7) Да не получават парични възнаграждения от Асоциацията, освен за покриване на разходи, свързани изключително с дейността на Асоциацията. Не се отнася за платените служители на Асоциацията, които нямат право на глас.

  чл.9 Асоциацията води регистър на своите членове, в който се вписват имената и адресите при тяхното приемане в Асоциацията. Регистърът се обновява в края на всяка година.

  чл.10 Членствените права са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт.

  чл.11  За задълженията на Асоциацията нейните членове отговарят само до размера на предвидените в настоящия устав членски вноски

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

  чл.12 (1) Членството в Асоциацията се прекратява на едно от следните основания:
 1) Заявление за доброволно напускане при условие, че желаещият да напусне е изпълнил задълженията си, произтичащи от членството.
 2) Смърт, поставяне под запрещение или отпадане на условията по чл.1 и 2.
 3) Отпадане, поради неплащане на членските вноски и/или системно неучастие в дейността на Асоциацията
 4) При потвърждаване от Общото събрание на изключването от Управителния съвет

  чл.13. (1) Член на Асоциацията се изключва с мотивирано решение на Управителния съвет на Асоциацията в следните случаи:
  1.1.  При неспазване устава на Асоциацията.
  1.2. Когато с действията и поведението си драстично уронва престижа на Асоциацията.
  (2) Решението за изключване подлежи на обжалване пред Общото събрание на Асоциацията.

  чл.14 (1) При доброволно прекратяване на членството е възможно то да бъде подновено при условията, посочени в чл.7 (1)
(2) При прекратяване на членство Асоциацията не връща направените вноски.

Глава III

УСТРОЙСТВО И ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

 Чл.15. (1)  Органи за управление на Асоциацията са:
  1. Общо събрание.
  2. Управителен съвет.
  3. Председател
  4.Изпълнителен директор.
  (2) Управителният съвет може да формира в рамките на своя състав допълнителни органи, които временно или постоянно да го подпомагат в дейността му по осъществяване на целите и задачите на Асоциацията в съответствие с настоящия устав.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

 чл.16. (1) Общото събрание е върховен орган на Асоциацията, в него участват всички членове на Асоциацията с право на глас.
  (2) Членовете на Асоциацията участват в Общото събрание лично или чрез пълномощник. Пълномощниците нямат право да представляват повече от един член едновременно, както и да преупълномощават с правата си трети лица. Упълномощаването е писмено и важи  само за съответното ОС.

ПРАВОМОЩИЯ

  чл.17. Общото събрание :
  1.1. Приема, изменя и допълва Устава на Асоциацията.
  1.2. Одобрява организационната структура на Асоциацията
  1.3. Преразглежда и одобрява Стратегическия план на Асоциацията.
  1.4. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет и Председателя на Асоциацията.
  1.5. Определя размера на  годишния членски внос и начина на внасянето му.
  1.6. Приема годишния бюджет, план и баланс на Асоциацията.
  1.7. Приема годишен отчет за работата на Асоциацията от Управителния съвет.
  1.8. Разглежда жалби против решения на УС.
  1.9. Може да решава всички въпроси относно дейността на Асоциацията.
  1.10. Избира ликвидатори при прекратяване на Асоциацията, освен в случай на несъстоятелност.
  1.11. Потвърждава приемането на членове от Управителния съвет, както и изключването на членове, предприето от УС.
  1.12. Преобразува и прекратява Асоциацията.
  (2) За заседанията на Общото събрание се води протокол, който се подписва от председателстващия Общото събрание и от протоколчика. Протоколите се съхраняват в регистър най-малко 3 години.

СВИКВАНЕ

 чл.18. (1) Общото събрание  на Асоциацията  се провежда поне веднъж годишно.
  (2) ОС се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на най-малко една десета от членовете на Асоциацията. Ако в последния случай УС в едномесечен срок не отправи  писмено покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Асоциацията по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
  (3) Поканата съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква. Поканата се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Асоциацията, и се обявява в Търговския регистър.
  (4) Времето от съобщението до откриване на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

КВОРУМ

 чл.19. (1) Общото събрание се счита законно, ако присъстват повече от половината от всички делегати, членове на Асоциацията
  (2) Ако броят на членовете на Асоциацията е повече от 100 души, ОС може да се провежда на делегатски принцип, като всеки един делегат представлява максимум пет пълноправни члена. Определянето на делегат се извършва в клоновете на Асоциацията по предварително одобрена от ОС/УС методика, разработена в правила за работа на Асоциацията.
  (3) Ако не се яви нужното число, събранието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и се счита за законно, стига една трета от членовете на Асоциацията с право на глас да присъстват на Общото събрание.

ГЛАСУВАНЕ 
чл.20. (1) В Общото събрание всеки член има право на един глас, с изключение на платените служители и лицата под осемнадесет години, които нямат право да гласуват.
   (2) Членове на Асоциацията нямат право на глас в следните случаи:
   2.1. При решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговия съпруг, неговите низходящи и възходящи роднини, както и до роднините му по съребрена линия до четвърта степен и сватовство до втора степен вкючително.
   а) при решаването на въпроси, отнасящи се до юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения
   2.2. Ако произвеждат, продават, снабдяват с или разпространяват каквито и да било продукти, услуги и материали, които се използват в практиката на семейното планиране.
   2.3. Ако пряко или косвено за заети в дейности по чл. 21.2.2.
   2.4. Ако имат какъвто и да било финансов или търговски интерес от снабдяването на Асоциацията със стоки, услуги или материали.
   2.5. Ако повече от година са забавили плащането на членския си внос.

ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

 чл.21.  (1)Решенията на  ОС се вземат с  мнозинство от присъстващите.
Решенията по преобразуването или прекратяването на Асоциацията, по изменението или допълнението на Устава се взимат с мнозинство две трети от гласуващите.
  (2) Гласуването се извършва явно, освен ако ОС реши друго. При избор и/или освобождаване на ръководни органи гласуването се извършва тайно.
  (3) По въпроси, които не са били вписани изрично предварително в дневния ред, Общото събрание може да реши дали да ги разглежда и съответно дали да даде становище.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 чл.22. (1) Управителен съвет  управлява и представлява Асоциацията.
  (2) с решение Управителният съвет може да възложи оперативното управление и представителството на Асоциацията да бъдат осъществявани от Председателя на БАСП заедно и поотделно с Изпълнителния директор.
  (3) съдържанието на правомощията, обема на представителната власт, отговорността  на изпълнителния директор се определят в решението на УС.

 чл.23. (1) Управителният съвет се състои от членове, избрани от ОС с общ брой не по-малко от 5 и не повече от 7 членове в това число председател.
  (2) Мандатът на управителния съвет е три години за не повече от три мандата.

 чл.24. (1)Членовете на управителния съвет се освобождават предсрочно:
 1. по тяхна писмена молба, отправена до Общото събрание;
 2. при трайна фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си повече от 6 месеца;
 3. когато са причинили виновно имуществени вреди или вреди на имиджа на Асоциацията;
 4. при смърт.
   (2) В случай, че броят на членовете на УС спадне под 5 члена вкл. и при предсрочно освобождаване на член на управителния съвет в едномесечен срок от настъпване на събитието Управителният съвет може да свиква извънредно Общо събрание на Асоциацията за избор на нов член на УС на негово място за срок до края на мандата на освободения член.

ПРАВОМОЩИЯ

 чл.25. (1)Управителният съвет организира и ръководи работата на Асоциацията и изпълнява всички функции, които не са от изключителна компетентност на ОС.
 1. разработва предложения за изменения и допълнения на този Устав от Общото събрание;
 2. определя реда и организира извършването на дейността на Асоциацията;
 3. сформира и закрива други временни или постоянно действуващи органи за изпълнение на определени дейности;
 4. избира изпълнителен директор, възлага и определя съдържанието на правомощията му и обема на представителната власт, отговорността  на изпълнителния директор
 5. приема отчетите и становищата на създадените от него временни органи;
 6. подпомга подготовката и внася в Общото събрание проект за бюджет и изпълнява бюджета на Асоциацията;
 7. подпомага изготвянето на годишен отчет за дейността, който се одобрява от Общото събрание;
 8. приема нови членове на Асоциацията и временно освобождава членове до следващото Общо събрание, което потвърждава или отхвърля решението ;
 9. взима решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и за отдаването им под наем за срок от една година;
 10. осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Асоциацията
 11. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
 12. определя реда и организира извършването на дейността на Асоциацията, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това.
 (2) Решенията по чл. 26, ал.1,т.9 и т.10 се взимат с консенсус от всички членове.
 (3) актовете на УС се обжалват пред Общото събрание;
 (4)Управителният съвет приема вътрешни правила за организацията и дейността на Асоциацията

ЗАСЕДАНИЯ

 чл. 26. (1) Управителният съвет провежда заседание най-малко веднъж на три месеца.
   (2) Управителният съвет се свиква на заседание от Председателя на управителния съвет. Председателят има право да свиква заседание по своя инициатива или по инициатива на една трета от членовете му.
  (3) Председателят е длъжен да свика заседание на управителния съвет по писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на УС.
  (4) При необходимост Управителният съвет се свиква на извънредно  заседание вкл. и при предсрочно освобождаване на член на УС.
  (5) Свикването се извършва с писмена покана, отправена от Председателя на Асоциацията, до всеки от членовете на УС, в което се посочва датата, часа и мястото, където ще се проведе заседанието и неговия дневен ред.
  (6) Времето от изпращането на съобщението до провеждането на заседанието не може да бъде по-малко от 15 дни.
  (7) Заседанието на УС е редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете му.

РЕШЕНИЯ

 чл.27. (1) Управителният съвет взема решенията си с мнозинство от присъстващите. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и взимането на решения. Гласуването по този начин се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието.
  (2) Заседанията на УС се ръководят от Председателя на Асоциацията, а в негово отсъствие УС избира ръководител на заседанието. (заместник-председател/ковчежник или друг)
   (3) На заседанията на УС се води протокол, който се подписва от Председателя, от протоколчика и от изпълнителния директор, който присъства на всяко заседание на УС. Протоколът се съхранява в регистрите на Асоциацията (най-малко 3 години).


ПРЕДСЕДАТЕЛ

 чл. 28.  (1) Председателят на управителния съвет на Асоциацията се избира пряко от Общото събрание измежду вече избраните членове на УС и по право е член на УС.
  (2) Мандатът на Председателят на управителния съвет е три години, но не повече от три мандата.


 чл.29. (1) Председателят на Асоциацията организира, ръководи и отговаря за работата на УС .
   (2) представлява заедно и потоделно с изпълнителния директор Асоциацията.


ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

чл.30. (1) Изпълнителният директор има право да извършва всички действия, които са свързани с дейността на сдружението, да го представлява заедно и потделно с председателя и да упълномощава други лица за извършване на определени действия.
 (2) Изпълнителният директор няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на сдружението, освен ако е упълномощен изрично за това от Управителния съвет.
 (3) Изпълнителният директор:
 1.  представлява Асоциацията, заедно и потделно с председателя ня БАСП
 2. организира дейността на Асоциацията, осъществява оперативното ръководство и управлява имуществото съгласно дадените му правомощия
 3.  участва на заседанията на управителния съвет без право на глас
 4.  осигурява изпълнението на решенията на управителния съвет;
 5.  изготвя проекта на годишния план за работата на Асоциация ;
 6. изготвя и внася за разглеждане от управителния съвет годишния бюджет на Асоциацията;
 7. изготвя и внася за разглеждане от управителния съвет годишен отчет за дейността на Асоциацията
 8. утвърждава длъжностната характеристика на служителите на Асоциацията;
 9. сключва и прекратява трудовите договори със служителите на Асоциацията;
10. назначава екипите в регионалните подразделения на Асоциацията


КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

чл.31. (1) Всички членове на Управителния съвет, както и платените служители на Асоциацията трябва да спазват изискването да не назначават на работа, да не предлагат за избор и да не избират в ръководните органи на Асоциацията роднини и/или съпрузи
  (2) Всички членове на УС, изпълнителния директор и другите платени служители на Асоциацията подписват ежегодно декларация за липсата на конфликт на интереси, че те лично, техните съпрузи и роднини:  
   2.1 не произвеждат, не продават, не снабдяват и/или не разпространяват каквито и да било продукти, услуги и материали, които се използват в практиката на семейното планиране.
   2.3. не са  пряко или косвено заети в дейности по 2.1
   2.4. нямат какъвто и да било финансов или търговски интерес от снабдяването на Асоциацията със стоки, услуги или материали.


 чл.32. Останалите длъжности в Управителния съвет, (заместник-председател, ковчежник, секретар и др.) с изключение на Председателя, се избират от Управителния съвет на първото му заседание след ОС.

 чл.33. Протоколите от заседанията на ръководните органи на Асоциацията се съхраняват в Регистрите на БАСП не по-малко от три години.Те са достъпни за всички членове, които могат да ги преглеждат и да искат преписи или извлечения от тях.


Глава IV

ИМУЩЕСТВО

 чл.34. Имуществото на Асоциацията се състои от пари, вещи, недвижимо имущество, вещни права, права на ползване, права върху интелектуална собственост и всички други права, които законодателството допуска да бъдат елементи от имуществото на юридическото лице.

ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА

 чл.35. (1) Издръжката на Асоциацията  се осъществява от:
  1) годишните вноски на членовете;
  2) Доброволни вноски и дарения от физически и юридически лица от страната и чужбина, спонсорство
  3)  Проекти, програми и други източници, допуснати съгласно действащото законодателство.

 чл.36. Всички членове на Асоциацията дължат годишен членски внос до края на календарната година, за която се отнася, в размер, определен от Общото събрание.

 чл.37. Паричните средства на Асоциацията се съхраняват в банкови сметки.

 чл.38. Доходите на Асоциацията, нейната собственост и имущество не могат дори частично да бъдат продавани или прехвърляни както директно, така и индиректно под формата на заеми, дивиденти, премии или печалба на членовете на Асоциацията и нейните служители.
 чл.39. Асоциацията може да образува и участва в търговски дружества по законоустановения ред, като решение за това се взема от УС.

 чл.40. Разходите на Асоциацията се извършват съобразно годишен бюджет, одобрен от УС и приет от ОС.


Глава V
ОТЧЕТНОСТ И СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ

 чл.41 Ежегодно с оглед на провеждането на годишно редовно Общо събрание Асоциацията изготвя отчет за приходите и разходите и доклад за дейността. В предвидените от закона случаи представя на независим одитор изготвения годишен финансов отчет.
 (2)   В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на сдружението и се разяснява годишният финансов отчет.
 (3) В случаите, когато законът изисква осъществяването на задължителен независим одит, избраните регистрирани одитори се утвърждават от Управителния съвет.

 чл.42. Годишният финансов отчет, отчетът за дейността и докладът на регистрирания одитор се приемат от Управителния съвет, след което се внасят за разискване и приемане от Общото събрание.

 чл.43 Съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството, сдружението ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.


РЕГИСТРИ НА АСОЦИАЦИЯТА
 чл. 44. Асоциацията води следните регистри:
  (1) Регистър на членовете, в която се вписват имената и адресите на всички членове при тяхното приемане в Асоциацията. Регистърът се обновява ежегодно.
  (2) Регистър на протоколите от заседанията на Общото събрание и от заседанията на УС за последните три години
  
Глава VІ

ПРЕОБРАЗУВАНЕ

 чл.45. (1) Асоциацията може да се преобразува, разделя, да се влива или слива с друго юридическо лице с нестопанска цел при спазване на изискванията на закона.
   (2) Асоциацията не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

ГЛАВА VІІ

ПРЕКРАТЯВАНЕ

 чл.46. Асоциацията се прекратява:
  (1) с решение на Общото събрание.
  (2) Ако в продължение на три месеца остане с по-малко членове от броя предвиден за членове на управителния съвет.
  (3) Ако стане неплатежоспособна.
 (4) По решение на съда.

ГЛАВА VІІІ

ЛИКВИДАЦИЯ

 чл.47. При прекратяване дейността на Асоциацията се извършва ликвидация от определените от Общото събрание лица, освен в случаите на преобразуване. Относно реда за ликвидация и правомощията на ликвидаторите се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.
 чл.48. Ликвидаторите са длъжни по възможност да удовлетворят кредиторите от наличните парични средства, а при необходимост – чрез осребряване първо на движимото, а след това и на недвижимото имущество.
 чл.49. Имущество не може да се прехвърля по какъвто  и да е начин на:
 1. Учредителите, настоящите и бивши членове;
 2. Лицата, били в състава на органите и служителите и;
 3. Ликвидаторите;
 4. Съпрузите и роднините на лицата по т. 1, 2 и т.3.
 чл.50. Имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите, се предоставя на юридическо лице с нестопанска цел, извършващо обществено-полезна дейност със същата или близка нестопанска цел.

ГЛАВА ІХ

ЗАЛИЧАВАНЕ

 чл.51. След разпределяне на имуществото, ликвидаторите са длъжни да поискат заличаване  вписването на Асоциацията от Софийски градски съд.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Асоциацията се учредява за неопределен срок.
 2. Промените в този устав са приети на Общото събрание на Асоциацията, проведено в гр. София на 30.06.2019, на базата на предишния устав, приет на ОС на 22.12.2003 г. в уверение на което Председателят е положил подписа си.
 3. Допълнение към този устав са вътрешни правила за организацията и дейността на Асоциацията
 

 

 

 

 

Банер
Банер

Последни новини

Нулева толерантност към сексуалната експлоатация на деца

София, 13 ноември 2019

Поредната среща на Партньорството за учене и действие (ПУД) се проведе на 13 ноември 2019 г. в София. Това е и първата среща в рамките на проекта „Умението да променяш”, който надгражда работата, започната в рамките на инициативата „Изкуството да информираш”. Членовете на групата обсъдиха възможности за обединяване на усилията на различните организации и институциите за застъпничество в областта на работата за превенция и по случаи, свързани със сексуална експлоатация на деца. Една от основните цели на работата на Партньорството през следващите няколко години е съществен принос към нулева толерантност в обществото по отношение на сексуалната експлоатация на деца. Предстоят множество инициативи – обучения за изграждане на капацитет, както и разработване и осъществяване на пилотни малки проекти и работа на терен.
Работата на Партньорството се подкрепя от фондация ОУК.

 
Първа координационна среща по проект „Искам да знам”

 

 

 

София, 8-9 ноември 2019

На 8 ноември в София се събраха координаторите на всички подразделения на БАСП в страната заедно със здравни специалисти от въпросните локации за въвеждащо обучение относно дейностите по двугодишния проект „Искам да знам”, финансиран от Viiv Healthcare. Обсъдени бяха предвидените в проекта дейности, графикът им, целевите групи и достъпът до тях, спецификата на работата с маргинализирани групи, идентифицирани бяха локациите за всяко анонимно и доброволно консултиране и тестване. Всеки от координаторите даде прогноза за дейностите, които би могъл да извърши по проекта до края на 2019-та, всички получиха нужните за проекта информационни печатни материали. Индивидуален анализ на рисковите общности и места, както и дискусия за активизиране и оптимизиране на работата на БАСП в страната бяха основните теми на втория ден на срещата.

 
България и Северна Македония заедно в подкрепа на здравно-медиаторната програма

Благоевград, 7-9 октомври 2019 г.

Посещение с учебна цел на здравни медиатори, представители на НПО и държавни институции от Република Северна Македония се състоя в периода от 7 до 9 октомври в Благоевград. Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) с подкрепата на Националната мрежа на здравните медиатори (НМЗМ) домакинстваха тридневното посещение като дадоха възможност на представителите на Асоциацията за здравно образование и изследвания ХЕРА, здравни  медиатори от Скопие и Прилеп и Министерството на здравеопазването на съседката ни да разберат в детайли как в годините е институционализирана и как работи системата на здравното медиаторство в страната ни. В програмата беше включено посещение на терен на Предел Махала, като с това гостите ежедневната работа на здравните медиатори Антоанета Ефтимова и Катя Кирилова с институциите и с хората, които получават тяхната подкрепа.

Банер