www.safesex.bg

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Банер
За нас :: Устройство и документи :: Стратегически план 2016-2020

Стратегически план 2016-2020

Декември 2015

I. Въведение

Този документ представя стратегическия план на Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) за периода 2016-2020 г. Той беше разработен по време на тридневен работен семинар от екипа на асоциацията, членове на Управителние съвет, представители на подразделенията на БАСП по места, млади доброволци, както и от представители на бенефициенти, партньорски институции, организации и донори, текущо работещи с БАСП по различни програми и теми. Участниците ползваха различни интерактивни методи, включително работа в групи и генериране на идеи. Сесиите бяха фасилитирани от двама външни модератори  . Семинарът се състоя на 26-28 ноември 2015 в Благоевград, а финалната редактирана версия беше довършена в София през декември 2015г.
Стратегическия план включва: цялостна стратегия в рамките на една страница,  която дефинира 5 основни резултата и 10 задачи с описание как да бъдат постигнати; стратегически стимули, сбито описващи ситуацията и нуждите в държавата, както и наличните възможности и причини за насочване на усилията на организацията в дадена област; идентичността на БАСП през призмата на нейните визия, мисия и ценности; насоките за всеки от основните резултати; цели и стратегии за прилагането им; приложение  за оценка на резултатите и целите с индикатори и очаквани резултати.

 Цялостна стратегия

       Graph    
 
  
II. Стратегически направления

 Идентичност

Визия
Общество, в което всеки има правото на свободен и информиран избор и достъп до качествено образование и услуги в областта на СРЗП.

Мисия
БАСП обединява и води заинтересованите страни в областта на СРЗП; предоставя експертиза и качествени услуги и се застъпва за развитие и прогресивни законодателни инициативи.

Ценности

Автономност и Свобода
Ние вярваме, че автономността, свободата, е основен етичен принцип, тъй като тя гарантира взимането на персонални и независими  решения, поверителни и при взаимно доверие.

Уважение
Вярваме, че уважението е основен принцип при всяко действие на организацията

Професионализъм
Вярваме в професионализма, основан на познания, умения, опит и съблюдаване на нормите (писани и неписани), защото това води до качествена работа и добри резултати и смятаме експертизата за водещ принцип.

Справедливост
Вярваме в справедливостта, защото тя зачита правата на всеки и води до еднакво позициониране по отношение на здраве, социални и граждански перспективи.

Иновации
Вярваме, че всеки има право да се възползва от научния и технологичен напредък и че съзидателността и  иновативния подход трябва да се насърчават и подкрепят.

Сътрудничество
Вярваме в сътрудничеството, защото заедно ще преодолеем предизвикателствата.

III. Насоки

Резултат едно
Националните и местните власти подкрепят и гарантират законодателна и финансова рамка за прилагане на СРЗП в България
Признаването на СРЗП като основни и определящи развитието от страна на националните и местни власти води до по-добро качество на живот, ангажира политиците, овластени от гражданите, със задоволяването на нуждата на хората от качествени услуги и информираност. БАСП продължава, да работи за адекватна законова рамка, представляваща позицията на гражданското общество в страната, като предоставя надеждна и основана на научни постижения информация,.
Цел 1: Да се осигури ангажимент от страна на правителството за адекватно предоставяне на здравни услуги за всички български граждани, със специален фокус върху маргинализираните групи.
Цел 2:  Да се подобри предоставянето на информация  и образование за  хора, живеещи при различни условия с фокус и върху уязвимите групи

Резултат две
Всички в обществото са добре осведомени относно СРЗП
Всеки човек в България е информиран за правата и отговорностите си, свързани със СРЗП, съгласно поетите национални и международни ангажименти. Това повишаване на информираността се извършва през различни информационни канали и БАСП работи с коалиция от заинтересовани партньори.
Цел 3: Осигуряване на достъпност на информацията относно СРЗП в общественото пространство
Цел 4: Разработване, представяне и въвеждане на подходяща за възрастта програма по здравно и сексуално образование в училище и при обучаване на връстници от връстници.

Резултат три
БАСП предоставя своя пакет от качествени СРЗП услуги на национално ниво
Всички, получаващи услугите на БАСП се ползват от най-високите стандарти на представяне на СРЗП услуги в съответствие с добрата медицинска практика. БАСП полага всички усилия да разшири пакета от СРЗ услуги и да увеличи териториалното покритие на предоставянето им, включително чрез разширяване на партньорската мрежа на местно ниво. Предоставянето на услуги от страна на БАСП е пример за високо качество.
Цел 5: Предоставяне на услуги с цел превенция и лечение чрез пакета СРЗП услуги на БАСП.
Цел 6:
Осигуряване на нужното финансиране от различни източници за устойчиво предоставяне на СРЗП услуги

Резултат четири
БАСП изгражда и развива устойчиви партньорства, за прилагане на най-добрите практики в областта на СРЗП
БАСП е прозрачна и отговорна във всичките си стратегии и програми и може да разчита на здрави национални и международни мрежи от партньори, допринасящи за по-добро  изпълнение на задачите на организацията. Партньорствата укрепват и разширяват програмното портфолио на БАСП и  предоставят възможност на асоциацията да работи в нови географски локации. Партньорствата могат да са както на нови места, така  и нови по тип партньори по отношение на експертизата и целевите групи.
Цел 7: Увеличаване и оптимизиране на обмена на информация по въпроси, свързани със СРЗП и по други важни теми с партньорите на организацията
Цел 8: Устойчивост на съществуващите партньорства и привличане на нови партньори

Резултат пет
Постигане на финансова автономност и развитие на административния капацитет
 БАСП е силна организация със силен и ранообразен доброволчески ресурс. Асоциацията се бори да постигне автономност, която позволява да отстоява независима и справедлива позиция по всички въпроси, засягащи СРЗП и по дреги важни обществени теми.  БАСП може самостоятелно да предоставя услуги на нуждаещите сеи има капацитета да поддържа всички партньорства, като организацията е независима и не е подвластна на донори в дейността си.
Цел 9: Развитие на административния капацитет на БАСП
Цел 10: Подобряване на финансовата устойчивост на БАСП

 

Банер
Банер

Последни новини

Нулева толерантност към сексуалната експлоатация на деца

София, 13 ноември 2019

Поредната среща на Партньорството за учене и действие (ПУД) се проведе на 13 ноември 2019 г. в София. Това е и първата среща в рамките на проекта „Умението да променяш”, който надгражда работата, започната в рамките на инициативата „Изкуството да информираш”. Членовете на групата обсъдиха възможности за обединяване на усилията на различните организации и институциите за застъпничество в областта на работата за превенция и по случаи, свързани със сексуална експлоатация на деца. Една от основните цели на работата на Партньорството през следващите няколко години е съществен принос към нулева толерантност в обществото по отношение на сексуалната експлоатация на деца. Предстоят множество инициативи – обучения за изграждане на капацитет, както и разработване и осъществяване на пилотни малки проекти и работа на терен.
Работата на Партньорството се подкрепя от фондация ОУК.

 
Първа координационна среща по проект „Искам да знам”

 

 

 

София, 8-9 ноември 2019

На 8 ноември в София се събраха координаторите на всички подразделения на БАСП в страната заедно със здравни специалисти от въпросните локации за въвеждащо обучение относно дейностите по двугодишния проект „Искам да знам”, финансиран от Viiv Healthcare. Обсъдени бяха предвидените в проекта дейности, графикът им, целевите групи и достъпът до тях, спецификата на работата с маргинализирани групи, идентифицирани бяха локациите за всяко анонимно и доброволно консултиране и тестване. Всеки от координаторите даде прогноза за дейностите, които би могъл да извърши по проекта до края на 2019-та, всички получиха нужните за проекта информационни печатни материали. Индивидуален анализ на рисковите общности и места, както и дискусия за активизиране и оптимизиране на работата на БАСП в страната бяха основните теми на втория ден на срещата.

 
България и Северна Македония заедно в подкрепа на здравно-медиаторната програма

Благоевград, 7-9 октомври 2019 г.

Посещение с учебна цел на здравни медиатори, представители на НПО и държавни институции от Република Северна Македония се състоя в периода от 7 до 9 октомври в Благоевград. Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) с подкрепата на Националната мрежа на здравните медиатори (НМЗМ) домакинстваха тридневното посещение като дадоха възможност на представителите на Асоциацията за здравно образование и изследвания ХЕРА, здравни  медиатори от Скопие и Прилеп и Министерството на здравеопазването на съседката ни да разберат в детайли как в годините е институционализирана и как работи системата на здравното медиаторство в страната ни. В програмата беше включено посещение на терен на Предел Махала, като с това гостите ежедневната работа на здравните медиатори Антоанета Ефтимова и Катя Кирилова с институциите и с хората, които получават тяхната подкрепа.

Банер

За нас :: Устройство и документи :: Стратегически план 2016-2020