www.safesex.bg

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
За нас :: Устройство и документи :: Стратегически план 2021-2025

Стратегически план 2021-2025

Стратегически план на българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) 2021-2025г.

I. Въведение

 

Този документ представя стратегическия план на Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) за периода 2021-2025 г. Той беше разработен по време на тридневен работен семинар от екипа на асоциацията, членове на Управителния съвет, представители на подразделенията на БАСП по места, млади доброволци, както и от представители на бенефициенти, партньорски институции, организации и донори, текущо работещи с БАСП по различни програми и теми. Участниците ползваха различни интерактивни методи, включително работа в групи и генериране на идеи. Стратегическият план е приет от Общото събрание на БАСП на 30 юни 2021 година. 

Стратегическият план включва Визия, Мисия, Ценности, 5 основни резултата и 10 цели с описание как да бъдат постигнати; стратегически стимули, сбито описващи ситуацията и нуждите в държавата, както и наличните възможности и причини за насочване на усилията на организацията в дадена област; идентичността на БАСП през призмата на нейните визия, мисия и ценности; насоките за всеки от основните резултати; цели и стратегии за прилагането им; приложение  за оценка на резултатите и целите с индикатори и очаквани резултати.

II. Стратегически направления

 

Идентичност

Визия на БАСП

Общество, в което всеки има правото на свободен и информиран избор и достъп до качествено образование и услуги в областта на сексуалното и репродуктивно здраве и права (СРЗП).

Мисия на БАСП

Да бъде обединител, вдъхновител и водещ в областта на СРЗП, да предоставя експертиза и качествени услуги и да се застъпва за развитие и законодателни инициативи.

 

Ценности на БАСП

Автономност и Свобода

Ние вярваме, че автономността и свободата са основни етични принципи в работата ни, тъй като те гарантират взимането на персонални и независими  решения, конфиденциално и при взаимно доверие.

Уважение

Вярваме, че уважението е основен принцип при всяко действие на организацията

Професионализъм

Вярваме в професионализма, основан на научни познания, умения, опит и съблюдаване на добрите практики и смятаме експертността за водещ принцип.

Справедливост

Вярваме в справедливостта, защото тя зачита правата на всеки и води до равнопоставеност по отношение на здраве, социални и граждански перспективи.

Иновации

Вярваме, че всеки има право да се възползва от научния и технологичен напредък и че съзидателността и  иновативния подход трябва да се насърчават и подкрепят.

Сътрудничество

Вярваме в сътрудничеството, защото заедно по-добре преодоляваме предизвикателствата.


III. Насоки

 

Резултат едно

Националните и местните власти подкрепят и гарантират законодателна и финансова рамка за прилагане на СРЗП в България

Признаването на СРЗП като основни и определящи развитието от страна на националните и местни власти води до по-добро качество на живот, ангажира политиците, овластени от гражданите, със задоволяването на нуждата на хората от качествени услуги и информираност. БАСП продължава, да работи за адекватна законова рамка, представляваща позицията на гражданското общество в страната, като предоставя надеждна и основана на научни постижения информация,.

Цел 1: Да се осигури ангажимент от страна на правителството за адекватно предоставяне на здравни услуги за всички граждани, със специален фокус върху маргинализираните групи.

Цел 2:  Да се подобри предоставянето на информация  и образование за  хора, живеещи при различни условия с фокус и върху уязвимите групи

Резултат две

Всички в обществото са добре осведомени относно СРЗП

Всеки човек в България е информиран за правата и отговорностите си, свързани със СРЗП, съгласно поетите национални и международни ангажименти. Това повишаване на информираността се извършва през различни информационни канали и БАСП работи с коалиция от заинтересовани партньори.

Цел 3: Осигуряване на достъпност на информацията относно СРЗП в общественото пространство

Цел 4: Разработване, предоставяне и въвеждане на подходяща за възрастта програма по здравно образование в училище, както и през обучение на връстници от връстници.

Резултат три

БАСП предоставя пакет от качествени СРЗ услуги на национално и местно ниво

Всички, ползващи услугите на БАСП се ползват от най-високите стандарти на предоставяне на СРЗ услуги в съответствие с добрата медицинска практика. БАСП полага всички усилия да разшири пакета от услуги в голямата област на сексуалното и репродуктивно здраве и да увеличи териториалното покритие на предоставянето им, включително чрез разширяване на партньорската мрежа на местно ниво. Предоставянето на услуги от страна на БАСП се приема и репликира като пример за високо качество.

Цел 5: Предоставяне на услуги и насърчаване на проактивно отношение към здравето с цел превенция и лечение чрез пакета услуги на БАСП. Стимулиране на други институции да предоставят услуги със същите стандарти за добра практика

Цел 6: Осигуряване на нужното финансиране от различни източници за устойчиво предоставяне на СРЗ услуги от БАСП и партньорите й.

Резултат четири

БАСП изгражда и развива устойчиви партньорства, за прилагане на най-добрите практики в областта на СРЗП

БАСП е прозрачна и отговорна във всичките си стратегии и програми и може да разчита на здрави национални и международни мрежи от партньори, допринасящи за по-добро изпълнение на задачите на организацията. Партньорствата укрепват и разширяват програмното портфолио на БАСП и  предоставят възможност на асоциацията да работи в нови географски локации. Партньорствата могат да са както на нови места, така и нови по тип партньори по отношение на експертизата и целевите групи.

Цел 7: Разширяване и оптимизиране на обмена на информация по въпроси, свързани със СРЗП и по други важни теми от областта на здравната превенция, гражанското общствоо и застъпничеството за групи в неравностойно положение с партньорите на организацията

Цел 8: Устойчивост на съществуващите партньорства и привличане и създаване на нови партньорства

Резултат пет

Постигане на финансова автономност и развитие на организационния капацитет

БАСП е силна организация с развит доброволчески ресурс. Асоциацията се стреми да постигне автономност, която позволява да отстоява независима и справедлива позиция по всички въпроси, засягащи СРЗП и други важни обществени теми.  БАСП може самостоятелно да предоставя услуги на нуждаещите се и има капацитета да поддържа всички партньорства, като организацията е независима и не е подвластна на натиск и нежелано въздействие в дейността си.

Цел 9: Развитие на административния капацитет на БАСП

Цел 10: Подобряване на финансовата устойчивост на БАСП


Този стратегически план е утвърден от Общото събрание на БАСП на 30 юни 2021г. 

 

 

Банер
Банер

Последни новини

Проучване на БАСП за позитивни мерки за раждаемост

София, 05 декември 2022 г.

Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) представи резултатите от национално представително проучване, извършено от KANTAR. Проучването е проведено през август 2022 г., сред извадка от 836 души от пълнолетното население и анализира мерките, които биха повлияли позитивно на раждаемостта.

Можете да видите проучването тук

 

 

 

 
Финална конференция по проект АРИЕ: ХЖХИВ и фитнес

София, 11 ноември 2022 г.

На 11 ноември 2022 г. в София се проведе финалната конференция по проект ARIE, подкрепен от програма Еразъм+ Спорт, който се ръководи от дългогодишния италиански партньор на БАСП ANLAIDS Lombardia. Останалите организации са от България, Гърция, Литва, Румъния и Словения. Дейностите са насочени към хората живеещи с ХИВ (ХЖХИВ), и цели разработването и въвеждането на фитнес програма и активен двигателен режим за тях. В България проектът беше координиран от Боян Младенов от екипа на БАСП. Сред участниците на конференцията имаше здравни специалисти, преподаватели от медицински университети, НПО партньори, представители на целевата група. От Българска страна най-силно впечатление направи презентацията на проф. Радка Аргирова “ХИВ, Ковид, маймунска шарка - какво още трябва да знаем”.
Проектът има за цел да насърчава физическата активност под формата на персонализирани насоки сред хора на възраст между 18 и 50 години, които живеят с ХИВ инфекция и които са на лечение, предлагайки иновативен фитнес протокол с цел да ги включи в умерена физическа активност.
Това е първият проект в Европа, специално насочен към хора живеещи с ХИВ и фитнес за насърчаване на здравословен начин на живот и добавяне на фитнес протоколи към ХИВ терапията.

 
Представяне на резултатите от регионално изследване и препоръки за СРЗ услуги в Европейския Парламент - проект „Младите говорят, младите избират“

Брюксел, 26 октомври 2022 г.

През последните месеци на 2022г. партньорите по проект „Младите говорят, младите избират“, заедно с работна група експерти и млади хора, изработиха препоръки за промени в здравните и социални системи и подобряването на СРЗ услугите за младите хора след пандемията от Ковид 19.
Препоръките са насочени към международни и национални институции и бяха представени в Европейския парламент на 26 октомври 2022г. от младежи застъпници и експерти, с подкрепата на евродепутата Фред Матич. Трима представители на БАСП – Виктория Николова, Венелин Стойчев и Павлина Филипова участваха в срещата.

Банер

За нас :: Устройство и документи :: Стратегически план 2021-2025