www.safesex.bg

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
За нас :: Устройство и документи
Документи


У С Т А В

DocumentsБЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО СЕМЕЙНО ПЛАНИРАНЕ И СЕКСУАЛНО ЗДРАВЕ (БАСП)

У С Т А В

Глава I

СТАТУТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

 чл.1 (1) Наименованието на асоциацията е БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО СЕМЕЙНО ПЛАНИРАНЕ И СЕКСУАЛНО ЗДРАВЕ (БАСП), наричана по-долу Асоциацията.
  (2) Асоциацията е юридическо лице със седалище в гр.София и подразделения в страната.
  (3) Асоциацията обединява лицата, които са заинтересовани да развиват дейности в сферата на семейното планиране и сексуалното и репродуктивно здраве.
  (4) Асоциацията е доброволна, независима обществена организация с нестопанска цел, учредена за осъществяване на дейност в обществена полза.
  (5) Асоциацията не формира и не разпределя печалба. Тя може единствено за осъществяване на своите цели и задачи да се самоиздържа по следните и всички незабранени от закона начини:
  5.1. Да приема материални и парични дарения и други ползи, като спазва волята на дарителя, ако те не влизат в противоречие с този Устав и Програмните документи на асоциацията.
  5.2. Да извършва рекламни, медийни, издателски, обучителни, лечебно-консултативни и всякакви други позволени от закона дейности, които са подходящи за набиране на средства за съществуването, популяризирането и осъществяването на целите и задачите на Асоциацията.
  5.3. да кандидатства с проекти пред български, чуждестранни и международни финансиращи институции.
  5.4. Да осъществява всякаква позволена от закона благотворителна дейност за постигане на целите на Асоциацията.
  (6) Асоциацията не е и не трябва да бъде водена от комерсиални интереси.
  (7) Дейността на Асоциацията се осъществява въз основа на действащото българско законодателство, този устав и решенията на Общото събрание.
  (8) Асоциацията може да открива свои подразделения на територията на Република България.
Продължение...
 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП)

 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА 

І. ЧЛЕНСТВО

(1) Всяко дееспособно физическо лице, навършило 18г., може да бъде прието за член на Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве. Членовете на Асоциацията са пълноправни, всеки индивидуален член има право на един глас в Общото събрание, може да предлага, избира и да бъде избиран за член на управителните органи на Асоциацията.
По решение на Управителния съвет, съобразно броя на членовете на сдружението и наличните финансови ресурси, е допустимо на годишното общо събрание на асоциацията да не присъстват всички членове, а да се постигне споразумение за представителност (квота), като в някои общи събрания един член-делегат може да представлява още един след предварително дадено подписано пълномощно. Ако членската маса на сдружението нарасне, Управителният съвет може да преразгледа правилото и да допусне един делегат да представлява повече от още 1 член на БАСП.
Платените служители и непълнолетните могат да бъдат членове, да плащат членски внос, но нямат право на глас.
Всички членове на БАСП трябва да са заинтересовани да развиват дейности в сферата на семейното планиране и сексуалното и репродуктивно здраве, да споделят ценностите и целите на Асоциацията, да приемат и съблюдават Устава й.
(2) Не може да бъде член на Асоциацията лице, което е недееспособно, поставено под запрещение и/или е:
а) участник в дружество, което е в производство за обявяване на несъстоятелност;
б) участник в дружество, което  умишлено е изпаднало в несъстоятелност и са останали неудовлетворени кредитори;
в) осъдено с влязла в сила присъда за умишлено престъпление;

Продължение...
 

ЕТИЧЕН КОДЕКС

Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП)
 
ЕТИЧЕН КОДЕКС

Въведение

1. БАСП е организация, която се води от принципите на спазване правата на човека и човешкото достойнство на всички членове на обществото, без изключения. БАСП се ангажира с правната рамка за правата на човека, която забранява всякакви форми на дискриминация, изключване или ограничаване основани на расов или етнически произход, националност, религия или убеждения, възраст, пол, сексуална ориентация, полова идентичност или изразяване,  здравен или социален статус, или личен статус (увреждания, бременност, родителски статус и др.) . 

2. БАСП признава правото на свобода от злоупотреба, експлоатация и тормоз, залегнало в международното законодателство за правата на човека, а именно: Международната конвенция за ликвидиране на всички форми на расова дискриминация, Международният пакт за граждански и политически права, Международният пакт за икономически, социални и културни права, Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените, Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, Конвенцията за правата на детето, Конвенция за правата на хората с увреждания. БАСП разглежда сексуалния тормоз и злоупотреба като форма на насилие, основано на пола.

3. БАСП осъществява своята дейност в съответствие със законодателството на Република България, законодателството на страните, от които получава финансиране, както и вътрешните правила и разпоредби на организацията и в съответствие с най-високите етични принципи на работа.

4. В съответствие със своята визия и ценности, БАСП се ангажира да поддържа най-високата степен на етично поведение сред всички свои доброволци, членове и управляващи органи, служители и сътрудници . За да спомогне за по-доброто разбиране, този Етичен кодекс подробно описва очакванията на БАСП от всички участващи в работата на организацията.

Цел и обхват

5. Настоящият Kодекс има за цел да определи ръководните принципи и ценности, приложими за всички членове, ръководни органи, служители, партньори и бенефициенти на БАСП. Тези ръководни принципи и ценности трябва да бъдат приложени чрез съответните политики и процедури на организацията.
6. Етичният кодекс е част от ангажиментите на БАСП да осигури възможно най-добрата среда за онези, които предоставят услуги и тези, които участват в услуги и дейности на БАСП.
7. Целта на този Кодекс е да даде възможност за по-голяма индивидуална отчетност чрез предоставяне на ясни насоки за това какво се очаква от доброволците, членовете и управляващите органи, служителите и сътрудниците на БАСП, когато изпълняват задачи или дейности, свързани с работата на БАСП.
8. Етичният кодекс се прилага за всички доброволци, членове на организацията, членове на Управителния съвет, служителите и сътрудниците на организацията (на постоянен трудов договор, на срочни или временни договори), както и на партньори, изпълнители и доставчици.
Продължение...
 

Стратегически план 2021-2025

Стратегически план на българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) 2021-2025г.

I. Въведение

 

Този документ представя стратегическия план на Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) за периода 2021-2025 г. Той беше разработен по време на тридневен работен семинар от екипа на асоциацията, членове на Управителния съвет, представители на подразделенията на БАСП по места, млади доброволци, както и от представители на бенефициенти, партньорски институции, организации и донори, текущо работещи с БАСП по различни програми и теми. Участниците ползваха различни интерактивни методи, включително работа в групи и генериране на идеи. Стратегическият план е приет от Общото събрание на БАСП на 30 юни 2021 година. 

Стратегическият план включва Визия, Мисия, Ценности, 5 основни резултата и 10 цели с описание как да бъдат постигнати; стратегически стимули, сбито описващи ситуацията и нуждите в държавата, както и наличните възможности и причини за насочване на усилията на организацията в дадена област; идентичността на БАСП през призмата на нейните визия, мисия и ценности; насоките за всеки от основните резултати; цели и стратегии за прилагането им; приложение  за оценка на резултатите и целите с индикатори и очаквани резултати.

Продължение...
 

Органограма

Organogram_BG

 

Банер
Банер

Последни новини

Проучване на БАСП за позитивни мерки за раждаемост

София, 05 декември 2022 г.

Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) представи резултатите от национално представително проучване, извършено от KANTAR. Проучването е проведено през август 2022 г., сред извадка от 836 души от пълнолетното население и анализира мерките, които биха повлияли позитивно на раждаемостта.

Можете да видите проучването тук

 

 

 

 
Финална конференция по проект АРИЕ: ХЖХИВ и фитнес

София, 11 ноември 2022 г.

На 11 ноември 2022 г. в София се проведе финалната конференция по проект ARIE, подкрепен от програма Еразъм+ Спорт, който се ръководи от дългогодишния италиански партньор на БАСП ANLAIDS Lombardia. Останалите организации са от България, Гърция, Литва, Румъния и Словения. Дейностите са насочени към хората живеещи с ХИВ (ХЖХИВ), и цели разработването и въвеждането на фитнес програма и активен двигателен режим за тях. В България проектът беше координиран от Боян Младенов от екипа на БАСП. Сред участниците на конференцията имаше здравни специалисти, преподаватели от медицински университети, НПО партньори, представители на целевата група. От Българска страна най-силно впечатление направи презентацията на проф. Радка Аргирова “ХИВ, Ковид, маймунска шарка - какво още трябва да знаем”.
Проектът има за цел да насърчава физическата активност под формата на персонализирани насоки сред хора на възраст между 18 и 50 години, които живеят с ХИВ инфекция и които са на лечение, предлагайки иновативен фитнес протокол с цел да ги включи в умерена физическа активност.
Това е първият проект в Европа, специално насочен към хора живеещи с ХИВ и фитнес за насърчаване на здравословен начин на живот и добавяне на фитнес протоколи към ХИВ терапията.

 
Представяне на резултатите от регионално изследване и препоръки за СРЗ услуги в Европейския Парламент - проект „Младите говорят, младите избират“

Брюксел, 26 октомври 2022 г.

През последните месеци на 2022г. партньорите по проект „Младите говорят, младите избират“, заедно с работна група експерти и млади хора, изработиха препоръки за промени в здравните и социални системи и подобряването на СРЗ услугите за младите хора след пандемията от Ковид 19.
Препоръките са насочени към международни и национални институции и бяха представени в Европейския парламент на 26 октомври 2022г. от младежи застъпници и експерти, с подкрепата на евродепутата Фред Матич. Трима представители на БАСП – Виктория Николова, Венелин Стойчев и Павлина Филипова участваха в срещата.

Банер

За нас :: Устройство и документи